IT客服
 
ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ a ᠂ ᠮᠠᠰᠢᠨ...[详情]
 •    

  ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ a ᠂ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠂ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮ...[详情]

  发布时间:2018-11-11 10:39:26

 •    

  ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠢᠰᠺ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠲᠠᠶ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ a ᠂ ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠦᠨ ᠨᠡᠭ...[详情]

  发布时间:2018-11-11 10:38:16

 •   

  ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ a ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ , ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠃ ᠵᠡᠭᠦᠯᠢᠭ ᠫᠠᠷᠢᠨᠲ᠋ᠸᠷ...[详情]

  发布时间:2018-11-11 10:36:44

 •   

  ᠲᠤᠶ᠋ᠢᠭᠤᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ a ᠂ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨᠠᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠶ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ( ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠦᠨ...[详情]

  发布时间:2018-11-11 10:35:40

 •   

  ᠳᠠᠷᠤᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ a ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ...[详情]

  发布时间:2018-11-11 10:34:20

华为认证证书

计算机二级证书

专升本证书

IT驿站 ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠥᠷ ᠲᠡᠶ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠥᠭᠬᠦ !
 • ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠩ ᠵᠠ

 • ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰ

 • ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠄

 • ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷ

 • 2018,ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ  ᠢ

 • ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭ

 • ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠭᠦ

ᠨᠥᠬᠥᠷᠯᠡᠯ ᠴᠥᠷᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠥᠷ ᠲᠡᠶ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠥᠭᠬᠦ !

ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ | ᠮᠠᠨ ᠤ | ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠣᠵᠤ | ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ | ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ | ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠬᠤ