IT客服

ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵ

 发布:2018-05-05 11:24 来源:未知 作者:admin
ᠨᠢᠭᠡ , ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠢᠢᠨ ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠮᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠴᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠤ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠂ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠡᠩ ᠦᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠃ 


ᠬᠣᠶᠠᠷ , ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠲᠡᠢᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠦᠢ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠂ ᠨᠢ ᠴᠥᠮ ᠠᠯᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠳᠦ  ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠠᠰᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠭᠭᠤᠨᠵᠢᠯᠳᠠ ᠢᠢ ᠳᠣᠪᠣᠴᠠᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠣᠩᠭᠣᠨ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ ᠃ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠢᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠂ ᠥᠨᠥᠳᠦᠷ ᠪᠢ ᠡᠨᠡ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠢᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠭᠦᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠣᠪᠣᠴᠠᠭ ᠃ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠴᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠨᠢ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤᠷᠤᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠂ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠴᠦ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠭᠦᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠬᠦᠯᠡᠷ , ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠴᠢᠩᠭᠢᠭᠰᠡᠭᠡᠷ , ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠭᠦᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠷ  ᠤᠳ  ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠠᠶᠠᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠶ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠯᠵᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠳᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤᠤᠬᠠᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠳᠬᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ ᠃ ᠶᠠᠪᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ , ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠬᠡᠳᠦᠶ ᠪᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠶ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠪᠣᠯ ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠲᠡᠭᠦᠨ  ᠢ 《 ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ 》 ᠃ 

   ᠭᠤᠷᠪᠠ , ᠲᠩᠷᠢ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠡᠦᠡᠴᠢ ᠮᠠᠨᠳᠠᠯ ᠃ ᠡᠷᠲᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ , ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠵᠤ ᠂ ᠤᠰᠤ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ , ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠠᠩ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠵᠢᠯ ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠳᠣᠪᠣᠴᠠᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠨ ᠂ ᠲᠩᠷᠢ ᠳᠦ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠃ 

ᠲᠦᠷᠪᠡ , ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠠᠯᠤᠰ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ‍ᠣ ᠮᠣᠷᠢᠲᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠴᠤᠢᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠲᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠃ ᠰᠢᠷᠠᠮᠥ᠋ᠷᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶ ᠪᠣᠯ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠳᠠᠷᠤᠶ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ , ᠰᠢᠷᠠᠮᠥ᠋ᠷᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ 《 ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠳ᠋ᠤᠤ 》 ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠠᠪᠤ , ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠢ ᠾᠦᠩᠨᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠢ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠂ ᠪᠠ ᠵᠦᠩᠶᠤᠸᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠨᠵᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠳᠡᠮᠡᠶ ᠵᠥᠷᠢᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶᠢᠷᠡᠬᠦ  ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠟ᠣᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠟ᠢ ᠦᠳᠲᠡᠷ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠃ ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠦ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠂ ᠮᠣᠷᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠᠯ ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠵᠦ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠥᠳᠬᠡᠨ ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠤᠯᠡᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠂ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠴᠦ ᠶᠢ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢᠯᠡᠨ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠬᠤᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠡᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠴᠢᠰᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ 

 

华为认证证书

计算机二级证书

专升本证书

IT驿站 ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠥᠷ ᠲᠡᠶ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠥᠭᠬᠦ !
  • ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠩ ᠵᠠ

  • ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰ

  • ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠄

  • ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷ

  • 2018,ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ  ᠢ

  • ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭ

  • ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠭᠦ

ᠨᠥᠬᠥᠷᠯᠡᠯ ᠴᠥᠷᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠥᠷ ᠲᠡᠶ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠥᠭᠬᠦ !

ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ | ᠮᠠᠨ ᠤ | ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠣᠵᠤ | ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ | ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ | ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠬᠤ