IT客服

ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ

 发布:2018-05-19 21:14 来源:未知 作者:admin
  ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠄ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠂ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠧᠩ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠃ ᠨᠢᠭᠡ 《 ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ 》 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠂ ᠨᠡᠩ ᠴᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠶ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠤᠯᠠᠶᠢᠵᠤ ᠲᠤᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠶ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠮᠠᠷ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠨ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶᠠᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠂ ᠴᠠᠭ ᠢᠮᠠᠭᠲᠠ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠯᠤᠲᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠠᠳᠬᠤᠨ ᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠢ᠌ᠷᠡᠭ᠍ ᠮᠥᠴᠢᠷ ᠦᠳ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠮᠣᠳᠣ ᠂ ᠰᠢᠳᠢᠲᠦ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠬᠤᠵᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠳᠠᠷᠴᠤᠭ ᠃ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠯᠤᠲᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠨᠳᠡᠷᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠢᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠴᠤᠭ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠭᠠᠷ ᠮᠡᠲᠦ ᠠᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠷᠤᠶ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ , ᠪᠠᠰᠠ 《 ᠤᠪᠦᠭ᠎ᠠ 》 ᠂ " ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ " , 《 》 ᠂ 《 ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ 》 ᠂ " ᠪᠤᠯᠳᠤᠷᠤᠤ " . ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠠᠮ ᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠬᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢᠯᠠᠵᠠᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠣᠪᠣᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠃ 《 ᠪᠦᠬᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠨᠣᠶᠢᠷ 》  ᠲᠦ ᠄ 《 ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠤᠪᠦᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠁ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠣᠷᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠺᠦᠪ ᠥᠨᠴᠥᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠳᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠂ ᠠᠮᠤ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠂ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ 》 ᠭᠡᠪᠡ ᠃ ᠷᠤᠸᠠᠨ ᠬᠦᠢ ᠱᠧᠩ 《 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠢᠷᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ 》  ᠲᠦ ᠄ 《 ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠱᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠠᠰᠢ ᠂ ᠡᠯᠭᠦᠭᠡ ᠲᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠂ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠯ ᠂ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠳᠣ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠬᠡᠮᠡᠵᠦ ᠤᠪᠦᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠠᠶ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ 》 ᠭᠡᠵᠦ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠃ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ , ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠥᠨ ᠃ 
 

华为认证证书

计算机二级证书

专升本证书

IT驿站 ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠥᠷ ᠲᠡᠶ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠥᠭᠬᠦ !
  • ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠩ ᠵᠠ

  • ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰ

  • ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠄

  • ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷ

  • 2018,ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ  ᠢ

  • ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭ

  • ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠭᠦ

ᠨᠥᠬᠥᠷᠯᠡᠯ ᠴᠥᠷᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠥᠷ ᠲᠡᠶ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠥᠭᠬᠦ !

ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ | ᠮᠠᠨ ᠤ | ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠣᠵᠤ | ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ | ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ | ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠬᠤ