IT客服

ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ

 发布:2018-05-19 21:14 来源:未知 作者:admin
  ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠄ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ,ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠧᠩ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ 。ᠨᠢᠭᠡ 《 ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ 》 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ,ᠨᠡᠩ ᠴᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠶ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ,ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠤᠯᠠᠶᠢᠵᠤ ᠲᠤᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠶ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠮᠠᠷ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠨ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶᠠᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ,ᠴᠠᠭ ᠢᠮᠠᠭᠲᠠ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠯᠤᠲᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ,ᠬᠠᠳᠬᠤᠨ ᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠢ᠌ᠷᠡᠭ᠍ ᠮᠥᠴᠢᠷ ᠦᠳ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ,ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠮᠣᠳᠣ,ᠰᠢᠳᠢᠲᠦ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠬᠤᠵᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠳᠠᠷᠴᠤᠭ 。ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠯᠤᠲᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠨᠳᠡᠷᠯᠡᠵᠦ,ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠢᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠴᠤᠭ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠭᠠᠷ ᠮᠡᠲᠦ ᠠᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ,ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠷᠤᠶ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ 。ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ , ᠪᠠᠰᠠ 《 ᠤᠪᠦᠭ᠎ᠠ 》," ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ " , 《 》,《 ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ 》," ᠪᠤᠯᠳᠤᠷᠤᠤ " . ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ,ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠠᠮ ᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠬᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢᠯᠠᠵᠠᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ,ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠣᠪᠣᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ 。《 ᠪᠦᠬᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠨᠣᠶᠢᠷ 》  ᠲᠦ ᠄ 《 ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠤᠪᠦᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠁ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ,ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠣᠷᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ,ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠺᠦᠪ ᠥᠨᠴᠥᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ,ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠳᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ,ᠠᠮᠤ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ,ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠣᠭᠣᠰ,ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ 》 ᠭᠡᠪᠡ 。ᠷᠤᠸᠠᠨ ᠬᠦᠢ ᠱᠧᠩ 《 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠢᠷᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ 》  ᠲᠦ ᠄ 《 ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠱᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠠᠰᠢ,ᠡᠯᠭᠦᠭᠡ ᠲᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠳ,ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠯ,ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠳᠣ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠬᠡᠮᠡᠵᠦ ᠤᠪᠦᠭ᠎ᠠ,ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠠᠶ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ 》 ᠭᠡᠵᠦ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦᠭᠡᠶ 。ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ , ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠥᠨ 。 
 

华为认证证书

计算机二级证书

专升本证书

IT驿站 ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠥᠷ ᠲᠡᠶ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠥᠭᠬᠦ !
  • ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠩ ᠵᠠ

  • ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰ

  • ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠄

  • ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷ

  • 2018,ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ  ᠢ

  • ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭ

  • ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠭᠦ

ᠨᠥᠬᠥᠷᠯᠡᠯ ᠴᠥᠷᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠥᠷ ᠲᠡᠶ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠥᠭᠬᠦ !

ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ | ᠮᠠᠨ ᠤ | ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠣᠵᠤ | ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ | ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ | ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠬᠤ