IT客服

ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ

 发布:2018-05-05 11:25 来源:未知 作者:admin
ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ
        ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠵᠠᠩ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠨᠡᠯ ᠂ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠳᠡᠭ 《 ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ 》 ᠂ ᠪᠠᠰᠠ 《 ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ 》 ᠂ " ᠤᠪᠦᠭ᠎ᠠ " , 《 》 ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠣᠪᠣᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠪᠦᠲᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠂ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠣᠪᠣᠷᠬᠠᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠂ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠱᠣᠷᠣᠯᠵᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠡᠶ ᠂ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ 
2006ᠣᠨ5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ20 ᠡᠳᠦᠷ ᠂ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠢᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪ ᠦᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯ ( ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠤᠢᠢᠯᠠ ; ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠄ ) ᠃ 
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ                               ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ 
ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠴᠠᠭ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠂                   ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠬᠦ 
ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ                                 ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠪᠣᠭ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ 
ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠴᠢᠰᠤ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠲᠡᠬᠢᠬᠤ ᠂ ᠲᠦᠯᠡᠰᠢ , ᠬᠠᠰ ᠳᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ , ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡ                ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠶ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠲᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠤ ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠪᠠ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠃ 
ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪ ᠬᠥᠷᠤᠨᠭᠭᠡ ᠶᠢ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷᠯᠠᠯ          X - 40 
ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ        ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ              2006ᠣᠨ5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ20 ᠡᠳᠦᠷ 

ᠲᠤᠢᠷᠦᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠂                                                                 ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪ ᠦᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠪᠦᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ 

 ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ 
 ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠣᠪᠣ ᠃  ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠣᠪᠣᠷᠬᠠᠭ ᠶᠡᠷᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠂ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠬᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠱᠣᠷᠣᠯᠵᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠡᠶ ᠴᠤᠯᠤ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠣᠷᠣᠶ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠬᠤᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠷᠳᠣ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠴᠣᠬᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠶ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠰᠦ ᠡᠪᠡᠷ ᠪᠠ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠂ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠩᠬᠢᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠠᠷᠴᠠ ᠰᠢᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠠᠶ ᠃ ᠳᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ; ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠬᠤᠵᠤ ᠂ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠬᠣᠨᠢ ᠂ ᠴᠡᠭᠡ , ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠣ ᠪᠠ ᠪᠢᠰᠢᠯᠠᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠂ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠂ ᠰᠡᠮᠡᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠳᠣᠮᠴᠢ ᠬᠡᠩᠭᠡᠷᠭᠡ ᠳᠡᠯᠡᠳᠦᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠂ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠨ ᠮᠥᠷᠭᠥᠬᠦ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ; ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠢ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠂ ᠯᠠᠮᠠ ᠬᠥᠵᠢ ᠠᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠂ ᠨᠣᠮ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠰ ᠃ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠡᠷᠭᠢᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠤᠴᠠᠷᠠᠵᠤ ᠂ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠃ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠢᠬᠤ ᠄ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠃ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ 《 ᠤᠪᠦᠭ᠎ᠠ 》 ᠂ ᠪᠣᠯ ᠰᠢᠷᠣᠶ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠶ ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡᠷ ᠣᠪᠣᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠣᠪᠣᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠢᠷᠣᠶ ᠶᠢᠨ ᠤᠪᠦᠭ᠎ᠠ . ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠲᠩᠷᠢ ᠪᠣᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠮᠥᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠣᠨᠴᠣᠭᠣᠶᠢᠯᠠᠨ ᠰᠢᠲᠦᠬᠦ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠩᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠶ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠩᠬᠡ ᠲᠩᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠂ ᠦᠬᠡᠷ ᠬᠣᠨᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠂ ᠲᠤᠢᠷᠦ ᠬᠦᠷᠦᠠ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ . 
ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠭ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠪᠢᠰᠢ ᠃  ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠃ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠂ ᠤᠷᠢᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠂ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠮᠥᠴᠢᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠯᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠴᠤᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠂ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠩᠰᠢᠵᠠᠶ ᠃ 
 
 ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠥᠯᠥᠪ ᠲᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠣᠢ ᠄         ᠴᠢᠰᠤ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠲᠡᠬᠢᠬᠤ ᠂ ᠲᠦᠯᠡᠰᠢ , ᠢᠦᠶ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ ᠃ 

ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠳᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠯᠠᠵᠤ ᠦᠬᠡᠷ ᠂ ᠬᠤᠨᠢ , ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ ᠃ ᠦᠬᠡᠷ ᠭᠡᠵᠦ ᠂ ᠬᠣᠨᠢ ᠪᠣᠯ ᠲᠩᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠪᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠂ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠦ ᠦᠬᠡᠷ ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠨᠢ ᠲᠩᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠲᠡᠬᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠂ ᠵᠥᠭᠡᠬᠡᠶ , ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠴᠢᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠦ᠋ᠷᠦᠵᠦ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠭᠠᠯ ᠳᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠰᠢᠩᠭᠡᠯᠢᠭ ᠭᠠᠯ ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠵᠤ ᠦᠬᠡᠷ ᠂ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠯᠢᠭ ᠂ ᠬᠡᠰᠡᠭᠲᠦ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠭᠠᠯ ᠲᠣᠭᠲᠠᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠢᠦᠶ ᠳᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠤ ᠬᠠᠰ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠳᠠᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠂ ᠪᠦᠷ ᠲᠩᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠩᠬᠡ ᠲᠩᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠲᠦ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠂ ᠵᠣᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠲᠩᠷᠢ ᠲᠡᠬᠢᠬᠤ ᠂ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ , ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ . ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠨᠡᠯ ᠂ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠂ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠰᠢᠮᠡᠯᠢᠭ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠣᠯ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ  ᠲᠠᠶ ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠂ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠭᠣᠶᠢᠳᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠦ ᠴᠤᠯᠤ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠤᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠰᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠴᠤᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠰᠦ ᠡᠪᠡᠷ ᠂ ᠤᠷᠲᠤ ᠃ ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ , ᠲᠡᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠥᠲᠥᠯᠥᠭᠴᠢ ᠡᠳᠦᠯᠳᠦ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡ ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶ ᠬᠥᠭᠰᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠨ ᠮᠥᠷᠭᠥᠬᠦ  ᠳᠦ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠤ ᠂ ᠡᠩᠬᠡ ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ . ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠂ ᠮᠣᠷᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠬᠤ ᠂ ᠰᠤᠷ ᠬᠠᠷᠪᠤᠯᠲᠠ , ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠟ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ . ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠯᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠪᠤᠶ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠣᠷᠭᠣᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠰᠡᠮᠡᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠳᠡᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠡᠬᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠣᠳᠣ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠃ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠦ ᠂ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠥᠩᠭᠡ ᠂ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠳᠠᠪᠠ ᠃ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠴᠥᠮ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠢᠭ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ ᠃ ᠷᠤᠸᠠᠨ ᠬᠦᠢ ᠱᠧᠩ 《 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠢᠷᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ 》  ᠲᠦ ᠄ 《 ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠱᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠠᠰᠢ ᠂ ᠡᠯᠭᠦᠭᠡ ᠲᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠂ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠯ ᠂ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠳᠣ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠂ ᠨᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠡᠨ 〈 ᠤᠪᠦᠭ᠎ᠠ 〉 ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠠᠶ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ " ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ , ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠥᠨ ᠃ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠦᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠃ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠬᠣᠯᠠ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠴᠥᠮ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠰᠦᠢᠺᠦᠨᠢ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ  ᠶᠢ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠮᠤᠷ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠦᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠃ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠳᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠂ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠵᠠᠶ ᠂ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ  ᠲᠠᠶ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠶᠡᠷᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠦᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠨᠠᠶᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠩᠷᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠡᠮᠡᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠵᠦ ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ  ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠦ ᠂ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠶᠤᠮ ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠶ ︽ ᠮᠥᠩᠬᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠩᠷᠢ 》 ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠣᠯᠭᠣᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠷᠢᠳᠢ ᠰᠢᠳᠢ  ᠶᠢ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠃ ᠲᠩᠷᠢ ᠲᠡᠬᠢᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠶ 《 ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ 》  ᠳᠦ ᠪᠤᠳᠢ ᠶᠢᠨ 72 ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠄ 《 ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠰᠢᠩ ᠭᠣᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠂ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠡᠳ᠋ ᠦᠨ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠮᠡᠲᠦ ᠳᠣᠲᠣᠨᠣ ᠂ ᠽᠦᠩ ᠴᠢ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠴᠢ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠢ ︾ ‍ᠣ ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠠᠴᠢ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠳᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ , ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠪᠣᠯᠠᠢ ᠃ 

华为认证证书

计算机二级证书

专升本证书

IT驿站 ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠥᠷ ᠲᠡᠶ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠥᠭᠬᠦ !
  • ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠩ ᠵᠠ

  • ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰ

  • ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠄

  • ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷ

  • 2018,ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ  ᠢ

  • ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭ

  • ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠭᠦ

ᠨᠥᠬᠥᠷᠯᠡᠯ ᠴᠥᠷᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠥᠷ ᠲᠡᠶ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠥᠭᠬᠦ !

ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ | ᠮᠠᠨ ᠤ | ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠣᠵᠤ | ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ | ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ | ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠬᠤ