IT客服

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵ

 发布:2018-05-19 21:13 来源:未知 作者:admin
ᠨᠢᠭᠡ , ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ 
        ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠨᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ 。ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ 。《 ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 》 ᠪᠣᠯ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ 《 ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ 》 ,《 ᠪᠣᠮᠪᠣ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠ 》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ  ᠲᠠᠶ 。ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ 7 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ,ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠡᠭᠽᠠᠨᠭᠠᠮᠪᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠲᠠᠩ ᠸᠸᠨ ᠴᠧᠩ ᠭᠦᠩᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠦᠩᠵᠦ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠯ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ,ᠰᠢᠲᠦᠵᠦ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠪᠡ 。ᠨᠠᠶᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ,ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠭ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠱᠧᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ,ᠲᠥᠪᠥᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ 
        ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠷᠠᠪᠵᠠᠮᠪᠠ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠰᠢᠸ ᠳ᠋ᠡ ,ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠷᠲᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ,ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢᠢᠳᠠᠨ ᠪ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ — — ᠰᠠᠰᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠨᠢ 《 ᠰᠠᠰᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠶᠢᠳ 》 ᠳ᠋ᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠭᠤᠩᠭ᠎ᠠ ,ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠤᠷᠢᠵᠤ ᠮᠣᠷᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠵᠤ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠃ 
       ᠡᠨᠡ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ,ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠶ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠰᠠᠰᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ — ᠺᠠᠤᠰᠰᠠᠰ ‍ᠢ ᠵᠢᠶᠠ ᠸᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ 《 ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ 》 ,ᠪᠠᠰᠠ ᠫᠠᠭᠪᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ 《 ᠭᠦᠦᠰᠢ 》 ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ 《 ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ 》 ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ 。ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠨᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ 
      ᠳᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ,ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠬᠡ 。ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠮᠪᠣᠯ ᠬᠦᠦ ᠲᠡᠶ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭᠲᠡᠨ — ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠶ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠪᠣᠯ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠬᠥᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠣᠷᠣᠵᠠᠶ 。ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ 。ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠣᠲᠠ 。《 ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ 》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠄ 《 ᠪᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ ᠤᠢᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠦᠠ  ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠ ( ᠲᠥᠪᠡᠳ ) ᠭᠣᠩᠭᠣᠷ ᠦᠨᠡᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠢᠲᠦᠵᠦ ᠠᠨᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ,ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠤᠢᠢᠠ ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠵᠤᠢᠡᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ,ᠯᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ 。ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ,ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ,ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ 《 ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠤᠤ ,ᠨᠠᠶᠮᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠤ ,ᠪᠠᠷᠤᠭᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠨᠢ ᠵᠤᠤ 》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ 
      ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ,ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠦᠶᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠶ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 
      ᠴᠢᠩ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ,ᠪᠦᠬᠦᠶᠢᠯᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠦᠢᠯᠡᠳᠴᠦ ,ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠮᠡᠯ ,ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠥᠭ ,ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ,ᠴᠢᠳᠬᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠵᠦ ,ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ,ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠢ᠎ᠡ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠮ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ , ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ,ᠨᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠡᠷᠴᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠵᠦ 
      ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠥᠭ ,ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ,ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠᠯ ,ᠴᠥᠮ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠲᠠᠶ ,ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ,ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠄ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ,ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ  ᠢᠶᠡᠷ ,ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ,ᠠᠰᠠᠷᠠᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠃ 

ᠬᠣᠶᠠᠷ , ᠮᠠᠶᠢᠳᠠᠷ ᠵᠤᠤ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ 
         ᠮᠠᠶᠢᠳᠠᠷ ᠵᠤᠤ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ,ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠮᠥᠨ ,ᠨᠢ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠶ ᠰᠦᠷ ᠳᠠᠯᠠᠶᠢᠴᠠᠲᠠᠶ ᠰᠦᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠢ ᠨᠢᠳᠦ ᠡᠷᠢᠶᠡᠯᠵᠢᠬᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠯᠭ᠎ᠠ ,ᠮᠠᠶᠢᠳᠠᠷ ᠵᠤᠤ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ,ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ,ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠴᠥᠮ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠶ ᠶᠤᠮ ᠃ 
         ᠲᠡᠷᠡ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶᠢᠨ᠎ᠠ ,ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ,ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ,ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ  ᠶᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ 。ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠲᠠᠶ ᠪᠤᠯᠵᠤ ,ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠤᠨᠳᠠᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ 。ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 
         ᠮᠠᠶᠢᠳᠠᠷ ᠵᠤᠤ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠢᠲᠢᠮ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ‍ᠳᠦᠢᠨᠬᠤᠸᠠᠡᠭ ( ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ) ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ,ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶ ᠣᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠪᠠ ,ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ,ᠤᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ 。ᠮᠠᠶᠢᠳᠠᠷ ᠵᠤᠤ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠭᠣᠸᠯᠳᠠᠭᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠶ ᠶᠤᠮ ,ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ , ᠪᠣᠳᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ,ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ 。ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ,ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ,ᠪᠢᠷ ,ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠵᠦ ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠴᠣᠪᠣᠭᠣ 。ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠶᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠶ ᠴᠢᠨᠠᠷ ,ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ,ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠡᠩᠬᠦᠯ ᠳᠤᠩᠬᠤᠯ ᠰᠡᠷᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠬᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠶ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ 。ᠬᠠᠷᠠᠯᠴᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠤᠳ᠋ᠤᠳ᠋ᠠᠭ ᠦᠭ᠋ᠡᠢ ,ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ,ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠲᠤᠪᠦ᠋ᠢᠮ᠎ᠠ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ,ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠰᠠᠭ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠢᠮᠠᠭᠲᠠ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠬᠢᠵᠦ ,ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ ᠲᠤᠷᠭᠤᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠪᠳᠡᠬᠦ ᠃ 
       ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠶ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠶ ᠬᠠᠤᠯᠢ ,ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠶ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠭᠦᠨ ,ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 
       ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠥᠪ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ,ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤ ,ᠳ᠋ᠦ᠋ᠨᠬᠤᠸᠠᠡᠭ  ‍ᠣᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠭᠦᠨ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ , ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠠᠶ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠦᠩᠶᠤᠸᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ,ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ,ᠲᠥᠪᠡᠳ ,ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ,ᠡᠨᠳᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠠᠶ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯ᠎ᠠ 。ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠳᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ,ᠮᠠᠶᠢᠳᠠᠷ ᠵᠤᠤ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭ᠋ᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠤᠬᠤᠮ  ᠳᠦ ᠨᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ,ᠶᠠᠭ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠤᠰᠤᠲᠤ ᠵᠤᠤ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠮᠥᠨ ᠃ 
       ᠴᠣᠭᠴᠢᠨ ᠳᠤᠭᠠᠩ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠲᠠᠶ ,ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ,ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠨᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ  ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ,ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ,ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠬᠡ᠋ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ,ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠥᠷᠲᠡᠭ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠰᠠᠷᠠᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠰᠢᠭ , ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠦᠢ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷᠭᠡᠶ ᠬᠦᠷᠦᠭ ,ᠲᠡᠳᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨᠦ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤᠳᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠪᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ 。ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ,ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠃ 
       ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠥᠰᠥ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠪᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠶ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ,ᠲᠤᠰᠬᠠᠵᠤ ,ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠡᠷᠭᠦᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷ ,ᠤᠷᠠᠨ ,ᠦᠩᠭᠡ , ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠳᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠣᠶᠣᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ,ᠴᠣᠭ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠶ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ,ᠴᠤᠭ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠶ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠃ 
       ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ  ᠲᠠᠶ ᠨᠢᠭᠲᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠲᠠᠶ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷᠭᠡᠶ ᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ ,ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠲᠤᠰᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥ᠋ ᠵᠧᠩ ᠪᠠ ᠫᠢᠫᠠ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ ,ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠴᠡᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ,ᠨᠤᠮᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠤ ᠡᠷᠭᠦᠬᠦ ᠪᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ,ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠱᠠ ( ᠭᠠᠩᠰᠠ ) ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠲᠠᠲᠠᠳᠠᠭ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ,ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠳᠠᠷᠤᠶ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯ ᠪᠠᠷᠢᠯ  ᠲᠠᠶ ,ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠳᠦᠷᠢ ,ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠡᠳ᠋ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ 。ᠡᠩ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ  ᠲᠠᠶ ,ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ,ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ 
       ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠪᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷᠭᠡᠶ  ᠤᠨ ᠥᠲᠡᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ,ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠪᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠲᠣᠮᠣ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠠᠩᠭᠢ ,ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠲᠢᠪ ᠦᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠴᠢᠬᠢᠲᠠᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷ ,ᠰᠤᠮᠤ ᠬᠥ᠋ ᠵᠧᠩ ,ᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠡᠪᠡᠷ ,ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠲᠦᠭᠰᠢᠬᠦ ᠴᠣᠬᠢᠬᠤ ᠴᠠᠶ ,ᠪᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠦ ᠣᠩᠭᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ,ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠢᠮᠪᠦ ᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶ ᠪᠢᠰᠢ ,ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠣᠳᠠᠲᠠᠶ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ ᠮᠥᠨ ,ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ .  ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠴᠤ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ,ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ,ᠬᠥᠬᠡ ᠥᠩᠭᠡᠲᠡᠶ ,ᠪᠠᠰᠠ ᠱᠠᠯᠢᠭ ᠵᠠᠪᠬᠠᠶ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠤᠰᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ,ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠶ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠵᠡᠭᠦᠳᠡᠭ ᠦᠰᠦᠲᠦ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠶ ( ᠣᠷᠣᠩᠨᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠶ ᠲᠢᠲᠢᠮ ) ,ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠶ ,ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠶ ᠵᠡᠷᠭᠡ ,ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ . ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠪᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷᠭᠡᠶ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠶ ᠵᠡᠭᠦᠵᠦ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷᠭᠡᠶ  ᠤᠨ ᠡᠭᠡᠮᠦᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠲᠣᠣᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ,ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠤᠨᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭ . ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠥᠷᠲᠡᠭ ᠲᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠃ 
       ᠮᠠᠶᠢᠳᠠᠷ ᠵᠤᠤ ᠨᠢ ᠠᠰᠠᠷᠠᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠲᠤᠪᠤᠢᠢᠮ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠪᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷᠭᠡᠶ  ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ,ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠭᠡᠷᠭᠡᠶ ( ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠬᠠᠳ᠋ᠤᠨ ) ᠪᠣᠯ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠥᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ 
       ᠮᠠᠶᠢᠳᠠᠷ ᠵᠤᠤ ᠪᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠠᠳᠠᠯᠢ , ᠲᠠᠶ ᠥᠩᠭᠡ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ,ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ,ᠬᠠᠨᠴᠤᠶ ᠨᠠᠮᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠰᠦᠭᠴᠢ ,ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠴᠢᠨ ,ᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ , ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ,ᠨᠢ ᠴᠥᠮ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ 。ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ,ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ,ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠪᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ,ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠤᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠬᠡ ,ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠥᠭᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠮᠢᠬᠤ ,ᠵᠥᠪ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠠᠯᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠲᠠᠶ 。ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠳᠠᠭ ᠨᠠᠶᠮᠠᠨ ᠲᠡᠬᠢᠯ ᠲᠠᠶ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ,ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠪᠠ ᠯᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ,ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷᠲᠡᠨ ,ᠲᠦᠷᠢ , ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ , ᠪᠠᠷᠰ , ᠲᠠᠤᠯᠠᠶ , ᠨᠣᠬᠠᠶ , ᠮᠣᠷᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠲᠠᠶ ᠃ 
      ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠭᠤᠰᠢᠲᠠᠶ ᠵᠦᠢᠯ ᠭᠡᠪᠡᠯ ,ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠰᠠᠰᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠶᠢᠳ 《 ᠮᠠᠨᠳᠠᠯᠲᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠵᠢᠮᠢᠰ 》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ  ᠲᠠᠶ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ,ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠪᠠ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠬᠡ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ 
      ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯ ᠲᠠᠶ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ,ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠬᠡᠭᠡᠨᠴᠢᠷ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ,ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠴᠢᠨ ᠮᠧᠯᠠᠲ᠋ᠤᠨᠢᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶ ᠪᠢᠰᠢ ,ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠪᠤᠳᠤᠭᠴᠢᠨ ᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠵᠦ ,ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ,ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠴᠢᠨ ᠮᠥᠨ ᠴᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠶᠤᠮ ,ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠣᠯ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠴᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ 
      ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠳ ᠴᠤ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠴᠧᠩ ᠰᠧ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠬᠥ᠋ᠷᠥᠭ᠌ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ,ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠦᠨ ᠣᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠃ 
      ‍ᠳ᠋ᠥ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠳ ᠮᠠᠶᠢᠳᠠᠷ ᠵᠤᠤ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠳᠥᠭᠥᠮᠬᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ,ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠲᠡᠶ ,ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠤᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠲᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠦ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ 。ᠡᠲᠡᠭᠡᠷ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠶ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠶ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠴᠥᠮ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠮᠥᠨ ,ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠰ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ  ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ 。ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠵᠦ ,ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠦᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ,ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠥᠷᠲᠡᠭ ᠲᠡᠶ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪ ᠃ 

ᠭᠤᠷᠪᠠ , ᠤᠰᠤᠲᠤ ᠵᠤᠤ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ 
( ᠨᠢᠭᠡ ) ᠲᠣᠶᠢᠮᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ 
         ᠤᠰᠤᠲᠤ ᠵᠤᠤ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠮᠣᠶ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠤᠰᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ  ᠲᠠᠶ ,ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ,ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠬᠤᠲᠤᠭ ᠣᠷᠣᠰᠢᠬᠤ , ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩᠲᠤ ,ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢ ,ᠠᠷᠬᠠᠳ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ 
         ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ( ᠤᠰᠤᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠤᠤ ) , ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠶ ,ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠴᠢᠬᠤ ᠯᠠᠮᠠ ,ᠰᠠᠮᠠᠷ ,ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠲᠸᠩ ᠠ ᠠᠪᠳ᠋ᠦᠢᠯᠯᠠ ᠤᠰᠤᠲᠤ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠠᠭᠤᠶ ᠳᠤ ᠲᠤᠵᠢ ᠪᠢᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ,ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠣᡁᠠᠷᠲ᠋ ᠤᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ,ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠯ ᠢ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ,ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠷᠡᠬᠦᠶ᠎ᠡ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ,ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠡᠶᠢᠳ ,ᠨᠡᠭᠦᠨ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ,ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠤᠰᠤᠲᠤ ᠵᠤᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ 。 ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠄ 《 ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤᠰᠤᠲᠤ ᠵᠤᠤ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷ ᠰᠢ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ,ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠮ᠎ᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠨᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠲᠡᠷᠬᠠᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ 》 ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠠᠰᠠᠪᠠ ᠃ 
        ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ 。ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ,ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠦᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ,ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ,ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠭ᠋ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠢ ᠯᠠ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ 。ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ,ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠢ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ  ᠲᠠᠶ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ,ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳ᠋ᠸ᠎ᠠ ,ᠬᠦ᠋ᠷᠦᠭ᠌ . ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠰᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠣᠷᠢ ᠤᠨᠤᠵᠤ ,ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ,ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠤᠨᠤᠵᠤ ,ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠮᠣᠷᠢ ᠤᠨᠤᠵᠤ ,ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ,ᠣᠮᠣᠭ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠵᠣᠭᠰᠣᠨ᠎ᠠ 。ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠷ ᠭᠠᠯ ᠲᠦᠰᠢᠯᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ 。ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠴᠤᠬᠠᠭ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠲᠠᠶ ᠮᠣᠳᠣ 。ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ,ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠠᠭᠠᠨ ,ᠳᠠᠪᠬᠢᠬᠤ , ᠬᠣᠣᠰ ᠪᠤᠭᠤ ,ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ,ᠴᠢᠨᠳᠠᠭ᠎ᠠ , ᠲᠣᠭᠣᠰ , ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠬᠠᠶ , ᠨᠣᠬᠠᠶ , ᠪᠠᠷᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ ,ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠳᠣ ᠶᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ  ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠥᠩᠭᠡ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ,ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ,ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠯᠤᠲᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠶᠤᠮ 。ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ ᠬᠡᠶᠢᠳ — — ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ,ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ 。 ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠵᠡᠮᠳᠡᠭᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ,ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠦᠨᠭᠭᠡ ᠲᠦᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠴᠤ ,ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠡᠲᠡᠭ᠋ᠡᠷ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠬᠦ ᠪᠢᠯᠡ ,ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠴᠥᠮ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ 。 ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠰᠢ  ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠦ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠶ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ,ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠢ᠎ᠡ ᠳᠦ  ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠶᠤᠮ ᠃ 
       ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠣᠲᠣᠷ ᠠᠲᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ,ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠦ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ( ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠢ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ) ,ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ,ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠲᠣᠳᠣᠬᠠᠨ ,ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠰᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠠᠶ ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠲᠡᠶ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠭᠣᠶᠣ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 
       ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠳᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠳᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ,ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠭᠣᠣᠯ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ,ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠᠲᠤ ᠳᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ,ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ , ᠲᠠᠶ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠷᠠᠨ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ,ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠥᠭᠭᠢᠶᠡᠮᠦᠷ ,ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠶᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠲᠣᠳᠣᠬᠠᠨ ,ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠭᠣᠶᠣ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ,ᠬᠠᠨᠴᠤᠶ ᠨᠠᠮᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠰᠦᠭᠴᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠲᠠᠶ 。ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ,ᠥᠩᠭᠡ ᠥᠳᠬᠡᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ,ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ,ᠠᠯᠲᠠ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠳᠠᠬᠢᠷ ᠱᠤᠭᠤᠮ ,ᠬᠡᠭᠡᠨᠴᠢᠷ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠃ 
      ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠴᠦ ,ᠶᠡᠭᠠᠳᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠴᠥᠮ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠲᠣᠳᠣᠬᠠᠨ ,ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠤᠭᠴᠢᠨ ,ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠤᠭᠴᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠯᠣᠣ ,ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠬᠡ ᠪᠤᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ,ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠪᠲᠡᠶ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠧᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠲᠠᠶ ,ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠦᠮᠪᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ,ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠴᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ ᠦᠨ ,ᠥᠨᠢᠷ ᠥᠳᠬᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ  ᠲᠠᠶ ᠃ 
      ᠡᠨᠡ ᠤᠰᠤᠲᠤ ᠵᠤᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ,ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠥᠭ ,ᠴᠢᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠭᠦ᠋ᠷᠦᠭ᠌ ᠢ ᠪᠤᠰᠬᠠᠵᠦ ,ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠮᠡᠯ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ,ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠢᠴᠡᠲᠡᠶ ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ,ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ 》  ᠤᠨ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠮᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ,《 ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ 》  ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠪᠦᠷ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ,ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 。ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ,ᠨᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ,ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠠᠶ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠶ ᠬᠣᠬᠢᠷᠠᠯ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ 。ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠴᠦ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 

( ᠬᠣᠶᠠᠷ ) ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ 
         ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠮᠥᠨ 。ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ 《 ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ,ᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠯ 》 ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ 。ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ  ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠪᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ,ᠴᠦ  ᠪᠠᠷ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡ ,ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠪᠠ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ,ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠨᠣᠮᠯᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠪᠠ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ 。ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠵᠦ ᠭᠣᠶᠣᠯᠠᠬᠤ ,ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠮᠡᠡᠳᠦ ᠶᠢ ᠬᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ,ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠲᠠᠶ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 
         ᠤᠰᠤᠲᠤ ᠵᠤᠤ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠦᠩᠭᠡ , ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠴᠥᠮ ᠥᠪᠡᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ  ᠲᠠᠶ ,ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠵᠦ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠨᠲᠠᠶ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ,ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ,ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠰᠤ , ᠪᠡᠶᠡᠲᠦ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ,ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠠᠬᠢᠷ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠰᠢᠶᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ,ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠶ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ  ᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ,ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠪᠠ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠬᠤ 。ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ 。ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠳ᠋ᠠᠶ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠶ ᠬᠡᠮ ᠵᠡᠷᠭᠡ ,ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ  ᠲᠠᠶ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ,ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠶ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢ  ᠶᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ 。 ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠠ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ,ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠤᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ,ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠵᠢᠷᠤᠯ᠎ᠠ ᠃ 
        ᠨᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ,ᠯᠠᠮᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠄ 《 ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠦᠷᠲ᠋ ( ᠲᠥᠪᠡᠳ ) ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ 》 ,ᠲᠠᠩᠭᠤᠳ ( ᠬᠥᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ) ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠨᠢ 》 ,《 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ 。ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠷᠤᠶ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ 
( ᠭᠤᠷᠪᠠ ) ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ 
       ᠤᠰᠤᠲᠤ ᠵᠤᠤ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠭᠣᠸᠯᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠰᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ,ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳ᠋ᠸ᠎ᠠ ,ᠮᠠᠬᠠᠷᠠᠨᠽᠠ ,ᠮᠠᠯᠯᠾᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ,ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ  ᠲᠠᠶ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠷᠡᠰ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨᠲᠦ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠪᠡᠷ  ᠤᠨ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠰᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ,ᠳᠦᠷᠢ ᠲᠥᠷᠬᠦ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠶ ,ᠳᠣᠭᠰᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ,ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠴᠣᠪᠣᠭᠣ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ 。ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠶ ,ᠤᠨᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ,ᠮᠣᠷᠢ , ᠲᠦᠷᠢ , ᠬᠤᠨᠢ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠭᠣᠶᠣ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ 。ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ,ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠣᠯᠠᠨ ,ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠭᠤᠸᠠᠯᠢᠭ , ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠲᠣᠭᠰᠢᠨ { ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ } ,ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ  ᠲᠠᠶ  ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠶ 。ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ,ᠭᠠᠯ ᠬᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ  ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠮᠣᠳᠣ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠶᠢᠯᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠨᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠬᠤ ,ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠶᠦᠨ ᠱᠠᠨ ᠮᠣᠳᠣ ,ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠢᠰᠢ ,ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠵᠠᠶ ,ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠮᠣᠳᠣ ,ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠶᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠪᠤᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ  ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠴᠥᠮ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠷᠣᠨᠲᠤ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠰᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠵᠤ ,ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠰᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ,ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠤᠪᠤᠢᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ,ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠲᠦ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠡ ᠲᠣᠳᠣ ᠰᠠᠭᠤᠭᠳᠠᠯ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 
      ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠷᠭᠥᠯᠳᠦᠬᠦ ᠦᠶᠡᠰ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠰᠢᠭ᠋ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠶ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ,ᠥᠷᠨᠢᠯᠲᠡ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠮᠥᠨ ,ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠴᠣᠪᠣᠭᠣ ,ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠤᠨᠢᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ,ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠮᠥᠨ 。ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠢ ‍ᠫᠸᠷᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ 。ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ,ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠫᠸᠷᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ 。ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ,ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠲᠦ ᠭᠡᠪᠡᠯ ,ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠥᠰ ᠵᠢᠷᠤᠭ ,ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠡᠢ᠌ᠮᠦ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ 。ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ,ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠠᠳ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ,ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠤᠷᠲᠤ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠤᠨᠢᠶᠠᠰᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠦ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ ,ᠮᠣᠷᠢᠲᠤ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠦ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠳᠦᠷᠢ  ᠶᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ 
       ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠢ ᠰᠢᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ,ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠠᠮᠤᠷᠠᠶ ᠶᠢᠨ  ᠲᠠᠶ  ᠲᠠᠶ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ,ᠬᠦᠳᠡᠷ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠣᠳ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ,ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠣᠶᠣᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠥᠰᠥ  ᠶᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠤᠯ  ᠲᠠᠶ ,ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠷ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ,ᠳᠦᠷᠢ ᠲᠥᠷᠬᠦ ,ᠴᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠦ ,ᠳᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠯ  ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠤᠭ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠣᠪᠣᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ,ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠣᠯᠵᠤ ᠡᠮᠦᠰᠬᠦ ᠪᠠ ᠳ᠋ᠠᠶ ᠳ᠋ᠠᠴᠠᠩ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠰᠬᠠᠵᠦ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠶ ᠬᠡᠮ ᠵᠠᠮ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠡᠮᠦᠰᠴᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ 。ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠰᠢᠲᠦᠵᠦ ,ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠵᠠᠩ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ ᠪᠠ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ 。ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠰᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠨᠢ ᠠᠪᠤᠴᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠳᠦᠷᠢ  ᠶᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ 
      ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ,ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠠ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠭᠦᠰᠢᠲᠡᠶ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠰᠥᠰᠥ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠶ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ,ᠤᠷᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ,ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠭᠤᠸᠠᠯᠢᠭ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠮᠥᠨ ᠃ 
( ᠲᠦᠷᠪᠡ ) ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠴᠣᠭᠲᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ 
           ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠ ,ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠣᠣᠭᠤᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠴᠥᠮ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠢ  ᠲᠠᠶ ,ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤᠢ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ  ᠢ ᠯᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ,ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠲᠦ ᠭᠤᠲᠤᠮᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠳᠣᠲᠣᠨᠣ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ 。ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ  ᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦᠶᠢᠯᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠨᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠃ 
     — — ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠥᠨᠴᠥᠭ ᠲᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ 《 ᠬᠣᠨᠢᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ 》 ,ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠴᠤ ᠰᠣᠨᠣᠰᠳᠠᠬᠤ ,ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠪᠣᠷᠣᠭᠵᠢᠭᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠢ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠭᠤ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠵᠢᠯᠲᠠᠶ ᠪᠠᠷ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠤᠮ 。ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ,ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠴᠢᠳ ,ᠨᠤᠲᠤᠭ ,ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠠᠶ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠮᠥᠨ ᠃ 
           ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠷ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠴᠣᠪᠣᠭᠣᠯᠢᠭ ,ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠰᠤ  ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠰᠤᠮ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ,ᠬᠦᠴᠦ ᠨᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠮ᠎ᠡ ᠭᠣᠶᠢᠳᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ,ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠳᠡᠭᠦᠯᠢᠬᠦ ᠭᠡᠬᠦ ,ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠮᠡᠲᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠣᠨᠣᠪᠴᠢᠲᠠᠶ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠃ 
           ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠴᠥᠮ ᠲᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ 。《 ᠲᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ 《 ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ 。ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠵᠤ ,ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠥᠰᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠰᠢᠳᠢᠲᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ,ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ  ᠢ ᠯᠠ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ,ᠮᠡᠯ , ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠬᠠᠶ , ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠶ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ 。ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠤᠰᠤᠲᠤ ᠵᠤᠤ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠ 《 ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠤᠯᠠᠶ 》 ,《 ᠵᠠᠭᠠᠨ 》 ," ᠰᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠮᠣᠷᠢ " , 《 ᠬᠣᠣᠰ ᠪᠤᠭᠤ 》 ," ᠯᠣᠣ ᠯᠤᠤᠰ " , " ᠪᠠᠷᠰ " , " ᠨᠣᠬᠠᠶ " , " ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠬᠠᠶ " , " ᠡᠷᠡᠭᠴᠢᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ " , ︽ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ 》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠴᠥᠮ 《 ᠲᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ 》 ,ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠮᠢᠲᠠᠳ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠴᠥᠮ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠢ ᠲᠥᠷᠬᠦ  ᠶᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ 。ᠪᠦᠬᠦᠶᠢᠯᠡ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠲᠤᠪᠤᠢᠢᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠢᠯᠠ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ 《 ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ︾ ᠮᠡᠲᠦ ," ᠮᠣᠷᠢ " , " ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ " , " ᠪᠠᠷᠰ " , 《 ᠵᠠᠭᠠᠨ 》 ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ,ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ,ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠣᠷᠰᠣᠭᠣᠷ ,ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠢᠷ ᠪᠡᠬᠡᠰ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ 。ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ 《 ᠯᠣᠣ 》 ᠬᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠭᠡᠪᠡᠯ ,ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠠᠨ ,ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠪᠣᠷᠣ ᠳᠠᠬᠢᠷ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠯᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ,ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤᠯᠠ  ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠯᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ,ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠶᠢᠷᠠᠯ ᠢ ᠴᠤ ᠰᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠦᠮᠪᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ,ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ  ᠲᠠᠶ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠣᠯᠳᠠᠪᠠ 。ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ,ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ 。 ᠰᠧ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ,ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠷ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠡᠨᠭᠭᠡ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠠᠮᠤᠷᠯᠢᠩᠭᠤᠶ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠃ 
( ᠲᠠᠪᠤ ) ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠭᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ 
         ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ,ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠦᠢ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠶ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ,ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤ ,ᠲᠡᠨᠳᠡᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 
         ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡᠲᠡᠶ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ,ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠲᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠭᠡᠮᠰᠦᠭ ᠰᠡᠷᠡᠯᠲᠡ 。ᠥᠩᠭᠡ ᠨᠢ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠥᠩᠭᠡ ,ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ 。ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ,ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ  ᠶᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠶᠣᠰᠣ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ,ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠵᠠᠩ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ ᠪᠠ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠳᠡᠭ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ 。ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ  ᠶᠢ ᠵᠠᠩ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ ᠣᠳᠣ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠰᠬᠦ ,ᠢᠳᠡᠵᠦ ,ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ , ᠮᠥᠷ ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ  ᠶᠢ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ ,ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠨᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷ ,ᠥᠯᠵᠡᠶ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ 。ᠡᠨᠡ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤᠢᠩᠭᠡᠠ ᠳᠦ ,ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 
       ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠴᠢᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ,ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠥᠷᠥᠭᠡᠰᠦᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠬᠡᠮ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠲᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ,ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠯᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ,ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠢᠷᠣᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠯᠣᠣ ᠭᠠᠷᠤᠳᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ,ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠲᠡᠶ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ,ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠮᠥᠨ ᠃ 
       ᠤᠰᠤᠲᠤ ᠵᠤᠤ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ,ᠲᠥ᠋ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠣᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ,ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠣᠣᠷᠠᠭᠯᠠᠬᠤ 。ᠤᠷᠤᠰᠤᠮ᠎ᠠ ᠴᠣᠪᠣᠭᠣᠯᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠃ 
       ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠤᠭᠴᠢᠨ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ,ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠶ ᠠᠯᠳᠠ ,ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡᠲᠡᠶ 。ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ,ᠲᠤᠢᠷᠪᠡᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠠᠬᠠᠷᠠᠨᠽᠠ ᠪᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢ ,ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭ , ᠪᠠᠭᠤᠪᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ,ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠪᠠ ᠪᠡᠶᠡᠴᠢ ᠰᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠯ  ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠨᠡᠳᠡᠭ ᠲᠤᠰᠠᠳᠠ ,ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠲᠦ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠯᠢ ᠨᠤᠨᠲᠠᠭ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ 。ᠤᠰᠤᠲᠤ ᠵᠤᠤ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ,ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ,ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ , ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠄ ᠪᠤᠳᠤᠭᠴᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠥᠯᠥᠪ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠮᠡᠲᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠄ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠦ ,ᠣᠬᠣᠷ ᠮᠥᠩᠭᠥ ( ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠣᠳ᠋ᠣᠭ ) ,ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠤ ᠠᠯᠲᠠ  ᠶᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ,ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠳᠦ ᠰᠠᠯᠭᠠᠨ ᠥᠭᠬᠦ ᠮᠥᠩᠭᠥ 。ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠴᠥᠮ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ,ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ , ᠳᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠦᠨᠭᠬᠦᠷ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ , ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ , ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ , ᠭᠠᠤᠯᠢᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠥᠭ ,ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠴᠥᠮ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ,ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠡᠭᠡᠨᠴᠢᠷ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠃ 

( ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ) ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠴᠢᠨ 
        ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠡ ,ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠯᠡ ᠲᠣᠳᠣ ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠲᠠᠶ ,ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠠᠵᠠ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠵᠢᠷᠡᠬᠦ  ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ,ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠤᠶᠤᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ 。ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ,ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠳᠦᠨᠢ 《 ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠴᠢᠨ 》 ᠃ 
ᠤᠰᠤᠲᠤ ᠵᠤᠤ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠴᠢᠨ ᠄ ᠪᠤᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ,ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠭᠡ , ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ᠋ , ᠴᠡᠴᠡᠭ , ᠣᠯᠳᠠᠪᠠ ,ᠨᠠᠶᠮᠠᠨ ᠲᠡᠬᠢᠯ , ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ , ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ , ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ ,ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠭᠡᠮᠳᠦ ,ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠪᠲᠡᠶ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠸᠤᠮᠸᠲ᠋ᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠲᠠᠶ 。ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ,ᠬᠠᠨᠴᠤᠶ ᠨᠠᠮᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠰᠦᠭᠴᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠬᠦ ,ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ,ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠨᠢ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠲᠡᠶ 。ᠲᠣᠷᠴᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠲᠣᠳᠣᠬᠠᠨ 
        ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ,ᠬᠠᠨᠴᠤᠶ ᠨᠠᠮᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠰᠦᠭᠴᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠲᠠᠶ 。 ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠳᠠᠪᠠ 。ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠲᠠᠶ ᠦᠶᠡᠰ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢᠷᠣᠭᠠᠷ  ᠲᠠᠶ ᠵᠢᠨ ᠯᠦᠩ ,ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠬᠡᠮᠲᠦ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ,ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠢᠷᠣᠭᠠᠷ  ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠳᠠᠪᠠ ᠪᠡᠬᠡ  ᠶᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ 。ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠴᠢᠨ ᠯᠣᠣ ᠭᠠᠷᠤᠳᠢ  ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠲᠠᠶ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ 。ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭᠴᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯ ᠄ ᠪᠤᠳᠤᠭᠲᠤ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠲᠣᠳᠣ ,ᠲᠥᠪᠯᠡᠭᠦᠨ ,ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠮᠵᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ,ᠪᠣᠷᠣᠭᠵᠢᠭᠤᠨ ᠡᠪᠲᠡᠶ ,ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢᠲᠡᠶ 。ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠬᠡᠮᠳᠤ ᠪᠠ ᠲᠡᠨᠭᠴᠡᠭᠦᠷᠢᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ,ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠴᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠬᠥᠭᠵᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠶ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ,ᠪᠦᠬᠦᠶᠢᠯᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠴᠢᠨ ,ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ , ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ,ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠦ ,ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠯ ,ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠲᠡᠶ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠣᠯᠵᠠᠶ ᠃ 
        ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠤᠭᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠢ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ,ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠥᠯᠥᠪ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠮᠡᠲᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠶ ᠄ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠷᠢᠶᠡᠯᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ,ᠲᠦᠯᠬᠢᠬᠦ ᠢᠷᠠᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ,ᠪᠣᠳ᠋ᠣᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢ 。ᠤᠰᠤᠲᠤ ᠵᠤᠤ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ,ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠣᠰᠬᠠᠨ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠮᠡᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ,ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠴᠣᠩᠬᠣ ᠶᠢ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠮᠡᠯ ᠦᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ 。ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠴᠣᠩᠬᠣ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ,ᠵᠤᠢᠮᠪᠦᠷᠳᠡᠮᠡᠯ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭ ᠯᠣᠣ ᠶᠢᠨ ,ᠪᠠᠭᠪᠠᠭᠠᠶ , ᠦᠵᠡᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭ , ᠦᠬᠡᠷ ᠪᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠸᠤᠮᠸᠲ᠋ᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠲᠠᠶ 。ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠦᠳᠦᠭᠦᠷ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠮᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠤᠭᠤᠯᠪᠦᠷᠢ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠮᠡᠯ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠡᠰᠡᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ,ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ,ᠲᠠᠬᠢᠷ ᠱᠤᠭᠤᠮ , ᠮᠤᠷᠤᠶ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠵᠢᠴᠢ ᠨᠣᠮᠣᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠴᠣᠩᠬᠣᠨ ᠤ ᠰᠡᠷᠡᠯᠵᠢ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ,ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠣᠷᠣᠭᠵᠢᠭᠤᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠡᠪᠲᠡᠶ ,ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠯᠲᠠᠶ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ 
       ᠤᠰᠤᠲᠤ ᠵᠤᠤ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ ,ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ,ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ,ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 
ᠲᠦᠷᠪᠡ , ᠵᠣᠣ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ  
       ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠵᠣᠩᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠪᠣᠯ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠬᠥᠷᠥᠭ ( ᠪᠤᠳᠤᠭᠲᠤ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ) ,ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠥᠷᠢᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ 。ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠨᠢ ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ,ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ,ᠳᠦᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ,ᠲᠥᠪ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ,ᠯᠠᠪᠳᠠᠭᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠡᠨᠡᠷᠢᠩᠭᠦᠶ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠣᠪᠣᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ , ᠷᠢᠳᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠤᠳᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ,ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠭᠠᠰᠠᠯᠠᠩ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠵᠣᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ ,ᠱᠤᠭᠤᠬᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠠᠬᠠᠷᠠᠨᠽᠠ ᠪᠠ ᠠᠷᠬᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠢ ᠲᠥᠷᠬᠦ ,ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠡᠰ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ,ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠡᠰ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ,ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ,ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠳᠦᠷᠢ ᠲᠥᠷᠬᠦ ᠮᠥᠨ ,ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ,ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠥᠭᠬᠦ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠲᠡᠶ 。ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ,ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠸᠠᠩ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠤ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠳᠠᠭᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ 
       ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ,ᠡᠩ ᠦᠨ ᠮᠣᠳᠣ ᠤᠷᠢᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠥᠯᠥᠪ ,ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠡᠰᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠪᠣᠭᠣᠬᠤ ,ᠪᠣᠭᠣᠵᠤ ᠵᠢᠶᠠᠰᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠪᠦᠷᠡᠯ ,ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠣᠯᠣᠰᠣ ᠲᠠᠶ ᠰᠢᠪᠡᠷ ᠰᠢᠪᠡᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠥᠪᠥᠩ  ᠲᠠᠶ ,ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠨᠤᠨᠲᠠᠭ ᠪᠤᠳᠤᠭᠲᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠥᠩᠭᠡ ,ᠨᠢᠭᠡ ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠶ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠰᠴᠠᠶ ᠃ 
       ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠪᠤᠳᠤᠭᠲᠤ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠴᠥᠮ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ,ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ . ᠲᠡᠳᠡ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ,ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠲᠡᠶ ,ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠤᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠲᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠳᠡᠷ ᠲᠦ ᠳᠣᠭᠢᠷᠬᠠᠰᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠲᠤ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠮᠥᠨ 。ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳᠤᠭᠠᠩ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠢᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ,ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠰᠲᠤ ᠨᠢ ᠴᠥᠮ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠤᠮ 。ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠬᠢ ᠲᠠᠯᠠᠰᠲᠤ ᠵᠢᠭᠰᠠᠯ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠶ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ 

ᠲᠠᠪᠤ , ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ 
( ᠨᠢᠭᠡ ) ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ 
        ᠳᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠷᠤᠶ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠦᠰ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠮᠥᠨ 。ᠲᠠᠡᠭ᠌ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠲᠠ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠶ ᠶᠤᠮ 。《 ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠴᠢ ᠠᠩᠬᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ,ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠧ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ,ᠮᠠᠯᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠭᠤᠶ ,ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠭ ᠥᠷᠭᠡᠳᠬᠡᠵᠦ ,ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ,ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ 。1965 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠨᠬᠤᠸᠠᠡᠭ ‍ᠣᠨ ᠮᠦ᠋ᠸᠸᠭᠤᠤ ᠠᠭᠤᠶ ᠶᠢᠨ ,ᠵᠠᠭᠤ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠶ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠪᠡᠯ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠣᠯᠵᠠᠶ 。ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠪᠡᠯ ,ᠲᠤᠰ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠰᠢᠭ ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠦ ᠪᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ( ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ 487 ᠣᠨ ) ,ᠭᠤᠸᠠᠩ ᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠸᠠᠩ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠢᠰᠦᠭ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ 。ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠣᠯᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠳᠤᠩ ᠪᠦᠰ ,ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠤᠷᠤᠰᠤᠮ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠣᠶᠣ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢᠲᠡᠶ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ 。》 ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ,《 ᠯᠦᠸᠸ ᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠄ ᠸᠧᠶ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ‍ᠢ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠪᠤᠳ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ,ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠢᠲᠢᠮ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠳᠦ ᠁ 》 ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠠᠶ 。ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ,ᠰᠢᠶᠡᠨᠪᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ,ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠃ 
        ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠪᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠶ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ,ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠤᠸ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ 
        ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠭᠴᠢ ᠠᠨᠭᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠭᠦᠨ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠤᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ,ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠵᠦ , ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠢᠲᠢᠮ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠣᠨᠢᠰᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠢᠵᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠵᠢᠶᠠ ᠬᠥᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠵᠠᠶ ᠪᠠ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ,ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ,ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠪᠠ ᠰᠡᠮᠡᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠳᠡᠭ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ  ᠢ ᠰᠢᠲᠦᠵᠦ ,ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ , ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠨᠳᠤᠰᠢ ᠲᠠᠶ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ,ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠠ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ,ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠡᠮᠡᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠮᠥᠨ ᠃ 
       ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠣᠷᠣᠵᠠᠶ ,ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠯᠭᠦᠮᠡᠯ ᠪᠤ ᠵᠢᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠥᠭ ,ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠵᠣᠣ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ,ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ,ᠲᠥᠪ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ,ᠲᠥᠪᠯᠡᠭᠦᠨ , ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠃ 
( ᠬᠣᠶᠠᠷ ) ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ 
    ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ 。ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠭᠡᠭᠡᠨ — — ᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠭᠡᠷᠲᠦ ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠶᠤᠮ 。ᠲᠠᠡᠭ᠌ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠡᠯᠭᠦᠵᠦ ,ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠤᠤ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠳᠤᠭᠠᠩ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠡᠷ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ . 
    ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠶᠯᠡ  ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ,ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ,ᠮᠠᠶᠢᠳᠠᠷ ᠵᠤᠤ ᠳᠠᠷᠤᠶ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠵᠠᠩ ᠦᠶᠯᠡ  ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠄ 《 ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ,ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠶᠤᠮ 。ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠴᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠮᠭᠡᠨ ᠭᠬᠢᠪ 。ᠨᠡᠢᠢᠳᠡ ᠨᠠᠶᠮᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ,ᠡᠩ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠣᠬᠣᠶ ᠤᠷᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠣᠣᠰ ᠠᠯᠳᠠ ᠥᠨᠳᠥᠷᠵᠢᠨ᠎ᠡ 。ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ 。ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ  ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ,ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠠᠶ 。ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠳ ,ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠱᠠᠯᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠴᠡᠨ ᠠᠯᠬᠤᠵᠤ ᠵᠣᠷᠴᠢᠬᠤ 。》 ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠲᠤᠰᠬᠠᠳᠠᠭ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠃ 
    ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠣᠣ ᠯᠠᠮᠠ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠳᠦ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠴᠢᠩ ᠵᠠᠮᠰᠤ ᠄ 《 ᠴᠢᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠣᠣ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠶ ᠯᠠᠮᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠤᠶ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ,ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠤᠩ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ,ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠵᠤᠤ ᠴᠧᠩ ,ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠵᠢᠷᠤᠭ ,ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ,ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ,ᠷᠸᠨᠨ᠋ᠸᠷ ᠨᠡᠷ ᠴᠥᠮ ᠪᠦᠰ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠷᠤᠶ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠴᠣᠯᠭᠣᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ᠴᠢᠩ ᠺᠸ  ᠢᠯᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠢᠷᠡᠵᠦ ,ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ,ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠲᠦ ᠵᠤᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠣᠣ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ,ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ,ᠳᠥᠷᠪᠡᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠪᠠ ᠵᠢᠮᠢ ᠶᠠᠩ ᠯᠠᠾᠢᠵᠠᠨ ᠴᠦ ᠬᠦᠷᠴᠦ ,ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠳᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ,ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠪᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ,ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠵᠤᠤ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠵᠤ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠵᠤᠤ ᠴᠧᠩ ,ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠳᠡᠯᠪᠡᠭ ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠮᠥᠨ 。ᠣᠳᠣᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ,ᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠦ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠃ 
      ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠦᠬᠦᠶᠢᠯᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ,ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ  ᠶᠢ ,ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠶᠯ ᠦᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠮᠥᠨ 。ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠷ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠄ 《 ᠤᠷᠠᠨ ᠲᠡᠷᠬᠠᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ,ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠪᠦᠷ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ 》 ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠳᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠵᠢᠯᠲᠠᠶ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ  ᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ,ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠴᠢᠮᠡᠵᠦ ᠭᠣᠶᠣᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠃ 
(ᠭᠤᠷᠪᠠ ) ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ 
    ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ,ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠮᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ,ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ,ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠲᠡᠶ ᠬᠡᠪ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ,ᠡᠩ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠣᠰ ᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠣᠷᠳᠣ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠡᠩ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ ,ᠨᠠᠭᠠᠳᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠣᠬᠣᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ,ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡᠲᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠃ 
   ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠥᠳᠬᠡᠨ ᠪᠠ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ,ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠣᠸᠯ ,ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ,ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ ,ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠬᠡ ,ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠰᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠰ ᠵᠣᠬᠢᠮᠵᠢᠲᠠᠶ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ,ᠨᠢᠳᠦ ᠭᠢᠯᠠᠰᠤᠮ᠎ᠠ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠲᠣᠳᠣᠬᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ,ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠠᠶ ᠥᠩᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ 。ᠲᠠᠡᠭ᠌ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ,ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠢᠭ ,ᠬᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ,ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠣᠯᠪᠣᠵᠤ ,ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠳᠤᠪᠤᠢᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ,ᠡ᠊ᠨᠡ ᠬᠦ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯ ᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ,ᠫᠸᠷᠰ ,ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠪᠣᠯ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ,ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠵᠠᠶ ,ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ,ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ,ᠭᠦᠨ ᠭᠦᠶᠦᠭᠡᠨ ᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠵᠦᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠶ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ 。ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠲᠥᠪᠯᠡᠭᠦᠨ ,ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠪᠠ ᠳᠡᠳ᠋ᠯᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠶᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠰᠠᠢᠢᠨ ,ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠢ ᠵᠣᠴᠢᠳ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠳ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ 。ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠰ ᠬᠥᠭᠡ ,ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ , ᠵᠤᠰᠦ ᠵᠢᠴᠢ ᠥᠩᠭᠡ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ 。ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠶᠦᠨ ᠱᠠᠨ ᠮᠣᠳᠣ ,ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ,ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠠᠬᠤᠶ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠪᠢᠰᠢ ,ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠬᠤ ,ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ  ᠶᠢᠨ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠺᠢᠨᠣ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠶᠤᠮ 。ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠴᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠨᠳᠣᠣ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ( ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠢᠷᠠᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ) ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ,ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠲᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠦᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠦᠶᠬᠡᠨ ,ᠠᠯᠭᠤᠷ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠬᠤ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠣᠯᠵᠠᠶ 。ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠶ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ,ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠲᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠥᠭᠡ ᠤᠷᠤᠰᠤᠮ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠴᠣᠪᠣᠭᠣ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ 。ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ,ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ,ᠪᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠨ   ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠳᠦᠶ ᠶᠤᠮ 。ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ,ᠶᠠᠭ ᠳᠣᠭᠢᠷᠬᠠᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠪᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠨᠢᠶᠠᠰᠤ  ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨᠡᠰᠢᠷᠡᠯᠳᠡ ‍ᠳ᠋ᠥ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠢᠵᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ  ᠲᠠᠶ ᠃ 
     ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠶ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠥᠭ ,ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠦ ,ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ᠨᠠᠭᠠᠮᠠᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠣᠴᠢᠵᠤ ,ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠯᠠ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠶ ,ᠳᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ 。ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠯᠠᠮᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠰ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠳᠤᠩ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ  ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡ ᠰᠡᠢᠢᠠ ᠡᠭᠡ ᠨᠤᠤᠷᠡᠬ ᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠥᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠶ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠪᠥᠰ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠳᠤᠩ ,ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠳᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠡᠬᠡᠨ ᠦ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠲᠣᠳᠣᠬᠠᠨ ,ᠣᠮᠣᠭᠯᠠᠩ ᠭᠣᠶᠣ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ,ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠲᠠᠩ ᠷᠾᠤᠭᠴᠧᠨ ᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠮᠥᠨ 。ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠯᠠᠮᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ  ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ,ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠯᠲᠠ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠰᠠᠪᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ,ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ,ᠵᠧ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ( ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠤ ) ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠵᠦ ,ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ,ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠠᠷᠪᠢᠳᠬᠠᠭᠴᠢ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ,ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠯᠠᠮᠠ ᠤᠷᠠᠴᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠳᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠳᠦᠭᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠯᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ,ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠨᠪᠢ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠶ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠣᠯᠵᠠᠶ ᠃ 
    ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ  ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ,ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠰᠤ  ᠪᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ,ᠬᠥᠰᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠬᠥᠲᠥᠬᠡᠷ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠮᠡᠯ ᠪᠠ ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠷ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠮᠡᠯ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ,ᠪᠤᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠪᠦᠷ ᠥᠷᠥᠭᠡᠰᠦᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠥᠲᠥᠬᠡᠷ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠮᠡᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠷ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠮᠡᠯ ᠰᠢᠶᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ 。ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ,ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠶ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠶᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ,ᠶᠡᠬᠡ ᠯᠡ ᠠᠮᠲᠠ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 
( ᠲᠦᠷᠪᠡ ) ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠮᠥᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ 
     ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠡᠯᠭᠦᠮᠡᠯ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ,ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ,ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ,ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠠᠶ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

 

 

华为认证证书

计算机二级证书

专升本证书

IT驿站 ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠥᠷ ᠲᠡᠶ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠥᠭᠬᠦ !
  • ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠩ ᠵᠠ

  • ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰ

  • ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠄

  • ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷ

  • 2018,ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ  ᠢ

  • ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭ

  • ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠭᠦ

ᠨᠥᠬᠥᠷᠯᠡᠯ ᠴᠥᠷᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠥᠷ ᠲᠡᠶ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠥᠭᠬᠦ !

ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ | ᠮᠠᠨ ᠤ | ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠣᠵᠤ | ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ | ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ | ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠬᠤ