IT客服

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵ

 发布:2018-05-19 21:13 来源:未知 作者:admin
ᠨᠢᠭᠡ , ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ 
        ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠨᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ 《 ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 》 ᠪᠣᠯ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ 《 ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ 》 ᠂ 《 ᠪᠣᠮᠪᠣ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠ 》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ  ᠲᠠᠶ ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ 7 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠡᠭᠽᠠᠨᠭᠠᠮᠪᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠲᠠᠩ ᠸᠸᠨ ᠴᠧᠩ ᠭᠦᠩᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠦᠩᠵᠦ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠯ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠰᠢᠲᠦᠵᠦ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠪᠡ ᠃ ᠨᠠᠶᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠂ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠭ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠱᠧᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠂ ᠲᠥᠪᠥᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ 
        ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠷᠠᠪᠵᠠᠮᠪᠠ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠰᠢᠸ ᠳ᠋ᠡ ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠷᠲᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢᠢᠳᠠᠨ ᠪ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ — — ᠰᠠᠰᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠨᠢ 《 ᠰᠠᠰᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠶᠢᠳ 》 ᠳ᠋ᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠭᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠤᠷᠢᠵᠤ ᠮᠣᠷᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠵᠤ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠃ 
       ᠡᠨᠡ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠶ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠰᠠᠰᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ — ᠺᠠᠤᠰᠰᠠᠰ ‍ᠢ ᠵᠢᠶᠠ ᠸᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ 《 ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ 》 ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠫᠠᠭᠪᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ 《 ᠭᠦᠦᠰᠢ 》 ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ 《 ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ 》 ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠨᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ 
      ᠳᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠮᠪᠣᠯ ᠬᠦᠦ ᠲᠡᠶ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭᠲᠡᠨ — ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠶ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠪᠣᠯ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠬᠥᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠣᠷᠣᠵᠠᠶ ᠃ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ ᠃ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠃ 《 ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ 》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠄ 《 ᠪᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ ᠤᠢᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠦᠠ  ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠ ( ᠲᠥᠪᠡᠳ ) ᠭᠣᠩᠭᠣᠷ ᠦᠨᠡᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠢᠲᠦᠵᠦ ᠠᠨᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠂ ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠤᠢᠢᠠ ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠵᠤᠢᠡᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠂ ᠯᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠃ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ 《 ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠤᠤ ᠂ ᠨᠠᠶᠮᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠤ ᠂ ᠪᠠᠷᠤᠭᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠨᠢ ᠵᠤᠤ 》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ 
      ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠦᠶᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠶ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 
      ᠴᠢᠩ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠂ ᠪᠦᠬᠦᠶᠢᠯᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠦᠢᠯᠡᠳᠴᠦ ᠂ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠮᠡᠯ ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠂ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠂ ᠴᠢᠳᠬᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠵᠦ ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠢ᠎ᠡ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠮ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ , ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠨᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠡᠷᠴᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠵᠦ 
      ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠂ ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠᠯ ᠂ ᠴᠥᠮ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠲᠠᠶ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠂ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠄ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ  ᠢᠶᠡᠷ ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠠᠰᠠᠷᠠᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠃ 

ᠬᠣᠶᠠᠷ , ᠮᠠᠶᠢᠳᠠᠷ ᠵᠤᠤ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ 
         ᠮᠠᠶᠢᠳᠠᠷ ᠵᠤᠤ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠮᠥᠨ ᠂ ᠨᠢ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠶ ᠰᠦᠷ ᠳᠠᠯᠠᠶᠢᠴᠠᠲᠠᠶ ᠰᠦᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠢ ᠨᠢᠳᠦ ᠡᠷᠢᠶᠡᠯᠵᠢᠬᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠮᠠᠶᠢᠳᠠᠷ ᠵᠤᠤ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠴᠥᠮ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠶ ᠶᠤᠮ ᠃ 
         ᠲᠡᠷᠡ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠂ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ  ᠶᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠲᠠᠶ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠤᠨᠳᠠᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠃ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 
         ᠮᠠᠶᠢᠳᠠᠷ ᠵᠤᠤ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠢᠲᠢᠮ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ‍ᠳᠦᠢᠨᠬᠤᠸᠠᠡᠭ ( ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ) ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠂ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶ ᠣᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠪᠠ ᠂ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠤᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠮᠠᠶᠢᠳᠠᠷ ᠵᠤᠤ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠭᠣᠸᠯᠳᠠᠭᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠶ ᠶᠤᠮ ᠂ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ , ᠪᠣᠳᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠪᠢᠷ ᠂ ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠵᠦ ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠴᠣᠪᠣᠭᠣ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠶᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠶ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠂ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠡᠩᠬᠦᠯ ᠳᠤᠩᠬᠤᠯ ᠰᠡᠷᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠬᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠶ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠯᠴᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠤᠳ᠋ᠤᠳ᠋ᠠᠭ ᠦᠭ᠋ᠡᠢ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠲᠤᠪᠦ᠋ᠢᠮ᠎ᠠ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠰᠠᠭ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠢᠮᠠᠭᠲᠠ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠬᠢᠵᠦ ᠂ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ ᠲᠤᠷᠭᠤᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠪᠳᠡᠬᠦ ᠃ 
       ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠶ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠶ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠶ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠭᠦᠨ ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 
       ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠥᠪ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠂ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠨᠬᠤᠸᠠᠡᠭ  ‍ᠣᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠭᠦᠨ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠂  ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠠᠶ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠦᠩᠶᠤᠸᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠠᠶ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠳᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠂ ᠮᠠᠶᠢᠳᠠᠷ ᠵᠤᠤ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭ᠋ᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠤᠬᠤᠮ  ᠳᠦ ᠨᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠶᠠᠭ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠤᠰᠤᠲᠤ ᠵᠤᠤ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠮᠥᠨ ᠃ 
       ᠴᠣᠭᠴᠢᠨ ᠳᠤᠭᠠᠩ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠲᠠᠶ ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠨᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ  ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠬᠡ᠋ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠥᠷᠲᠡᠭ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠰᠠᠷᠠᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠰᠢᠭ ᠂  ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠦᠢ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷᠭᠡᠶ ᠬᠦᠷᠦᠭ ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨᠦ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤᠳᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠪᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠃ 
       ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠥᠰᠥ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠪᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠶ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠂ ᠲᠤᠰᠬᠠᠵᠤ ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠡᠷᠭᠦᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷ ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠂ ᠦᠩᠭᠡ , ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠳᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠣᠶᠣᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠂ ᠴᠣᠭ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠶ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠴᠤᠭ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠶ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠃ 
       ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ  ᠲᠠᠶ ᠨᠢᠭᠲᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠲᠠᠶ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷᠭᠡᠶ ᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠲᠤᠰᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥ᠋ ᠵᠧᠩ ᠪᠠ ᠫᠢᠫᠠ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠴᠡᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠂ ᠨᠤᠮᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠤ ᠡᠷᠭᠦᠬᠦ ᠪᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠱᠠ ( ᠭᠠᠩᠰᠠ ) ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠲᠠᠲᠠᠳᠠᠭ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠂ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠳᠠᠷᠤᠶ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯ ᠪᠠᠷᠢᠯ  ᠲᠠᠶ ᠂ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠳᠦᠷᠢ ᠂ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠡᠳ᠋ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠃ ᠡᠩ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ  ᠲᠠᠶ ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠂ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ 
       ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠪᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷᠭᠡᠶ  ᠤᠨ ᠥᠲᠡᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠪᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠲᠣᠮᠣ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠲᠢᠪ ᠦᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠴᠢᠬᠢᠲᠠᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠬᠥ᠋ ᠵᠧᠩ ᠂ ᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠡᠪᠡᠷ ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠲᠦᠭᠰᠢᠬᠦ ᠴᠣᠬᠢᠬᠤ ᠴᠠᠶ ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠦ ᠣᠩᠭᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠢᠮᠪᠦ ᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠣᠳᠠᠲᠠᠶ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ ᠮᠥᠨ ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ .  ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠴᠤ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠥᠬᠡ ᠥᠩᠭᠡᠲᠡᠶ ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠱᠠᠯᠢᠭ ᠵᠠᠪᠬᠠᠶ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠤᠰᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠂ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠶ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠵᠡᠭᠦᠳᠡᠭ ᠦᠰᠦᠲᠦ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠶ ( ᠣᠷᠣᠩᠨᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠶ ᠲᠢᠲᠢᠮ ) ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠶ ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠶ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ . ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠪᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷᠭᠡᠶ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠶ ᠵᠡᠭᠦᠵᠦ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷᠭᠡᠶ  ᠤᠨ ᠡᠭᠡᠮᠦᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠲᠣᠣᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠤᠨᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭ . ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠥᠷᠲᠡᠭ ᠲᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠃ 
       ᠮᠠᠶᠢᠳᠠᠷ ᠵᠤᠤ ᠨᠢ ᠠᠰᠠᠷᠠᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠲᠤᠪᠤᠢᠢᠮ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠪᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷᠭᠡᠶ  ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠭᠡᠷᠭᠡᠶ ( ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠬᠠᠳ᠋ᠤᠨ ) ᠪᠣᠯ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠥᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ 
       ᠮᠠᠶᠢᠳᠠᠷ ᠵᠤᠤ ᠪᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠂  ᠲᠠᠶ ᠥᠩᠭᠡ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠂ ᠬᠠᠨᠴᠤᠶ ᠨᠠᠮᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠰᠦᠭᠴᠢ ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠴᠢᠨ ᠂ ᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ , ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠂ ᠨᠢ ᠴᠥᠮ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠂ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠪᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠂ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠤᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠬᠡ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠥᠭᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠮᠢᠬᠤ ᠂ ᠵᠥᠪ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠠᠯᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠲᠠᠶ ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠳᠠᠭ ᠨᠠᠶᠮᠠᠨ ᠲᠡᠬᠢᠯ ᠲᠠᠶ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠂ ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠪᠠ ᠯᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷᠲᠡᠨ ᠂ ᠲᠦᠷᠢ , ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ , ᠪᠠᠷᠰ , ᠲᠠᠤᠯᠠᠶ , ᠨᠣᠬᠠᠶ , ᠮᠣᠷᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠲᠠᠶ ᠃ 
      ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠭᠤᠰᠢᠲᠠᠶ ᠵᠦᠢᠯ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠰᠠᠰᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠶᠢᠳ 《 ᠮᠠᠨᠳᠠᠯᠲᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠵᠢᠮᠢᠰ 》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ  ᠲᠠᠶ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠂ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠪᠠ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠬᠡ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ 
      ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯ ᠲᠠᠶ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠂ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠬᠡᠭᠡᠨᠴᠢᠷ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠂ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠴᠢᠨ ᠮᠧᠯᠠᠲ᠋ᠤᠨᠢᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠪᠤᠳᠤᠭᠴᠢᠨ ᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠵᠦ ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠴᠢᠨ ᠮᠥᠨ ᠴᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠶᠤᠮ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠣᠯ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠴᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ 
      ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠳ ᠴᠤ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠴᠧᠩ ᠰᠧ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠬᠥ᠋ᠷᠥᠭ᠌ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠦᠨ ᠣᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠃ 
      ‍ᠳ᠋ᠥ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠳ ᠮᠠᠶᠢᠳᠠᠷ ᠵᠤᠤ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠳᠥᠭᠥᠮᠬᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠂ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠤᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠲᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠦ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠲᠡᠭᠡᠷ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠶ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠶ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠴᠥᠮ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠮᠥᠨ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠰ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ  ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠵᠦ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠦᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠥᠷᠲᠡᠭ ᠲᠡᠶ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪ ᠃ 

ᠭᠤᠷᠪᠠ , ᠤᠰᠤᠲᠤ ᠵᠤᠤ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ 
( ᠨᠢᠭᠡ ) ᠲᠣᠶᠢᠮᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ 
         ᠤᠰᠤᠲᠤ ᠵᠤᠤ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠮᠣᠶ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠤᠰᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ  ᠲᠠᠶ ᠂ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠬᠤᠲᠤᠭ ᠣᠷᠣᠰᠢᠬᠤ , ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩᠲᠤ ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢ ᠂ ᠠᠷᠬᠠᠳ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ 
         ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ( ᠤᠰᠤᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠤᠤ ) , ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠶ ᠂ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠴᠢᠬᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠂ ᠰᠠᠮᠠᠷ ᠂ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠲᠸᠩ ᠠ ᠠᠪᠳ᠋ᠦᠢᠯᠯᠠ ᠤᠰᠤᠲᠤ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠠᠭᠤᠶ ᠳᠤ ᠲᠤᠵᠢ ᠪᠢᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠣᡁᠠᠷᠲ᠋ ᠤᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠯ ᠢ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠷᠡᠬᠦᠶ᠎ᠡ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠂ ᠨᠡᠭᠦᠨ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠂ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠤᠰᠤᠲᠤ ᠵᠤᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠃  ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠄ 《 ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤᠰᠤᠲᠤ ᠵᠤᠤ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷ ᠰᠢ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠮ᠎ᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠨᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠲᠡᠷᠬᠠᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ 》 ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠠᠰᠠᠪᠠ ᠃ 
        ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠃ ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠂ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠦᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠭ᠋ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠢ ᠯᠠ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠢ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ  ᠲᠠᠶ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠦ᠋ᠷᠦᠭ᠌ . ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠰᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠣᠷᠢ ᠤᠨᠤᠵᠤ ᠂ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠤᠨᠤᠵᠤ ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠮᠣᠷᠢ ᠤᠨᠤᠵᠤ ᠂ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠂ ᠣᠮᠣᠭ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠵᠣᠭᠰᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠷ ᠭᠠᠯ ᠲᠦᠰᠢᠯᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠴᠤᠬᠠᠭ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠲᠠᠶ ᠮᠣᠳᠣ ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠂ ᠳᠠᠪᠬᠢᠬᠤ , ᠬᠣᠣᠰ ᠪᠤᠭᠤ ᠂ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠂ ᠴᠢᠨᠳᠠᠭ᠎ᠠ , ᠲᠣᠭᠣᠰ , ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠬᠠᠶ , ᠨᠣᠬᠠᠶ , ᠪᠠᠷᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠳᠣ ᠶᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ  ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠥᠩᠭᠡ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠂ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠯᠤᠲᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ ᠬᠡᠶᠢᠳ — — ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠂ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃  ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠵᠡᠮᠳᠡᠭᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠦᠨᠭᠭᠡ ᠲᠦᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠴᠤ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠡᠲᠡᠭ᠋ᠡᠷ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠬᠦ ᠪᠢᠯᠡ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠴᠥᠮ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠃  ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠰᠢ  ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠦ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠶ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠢ᠎ᠡ ᠳᠦ  ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠶᠤᠮ ᠃ 
       ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠣᠲᠣᠷ ᠠᠲᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠦ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ( ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠢ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ) ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠂ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠲᠣᠳᠣᠬᠠᠨ ᠂ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠰᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠠᠶ ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠲᠡᠶ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠭᠣᠶᠣ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 
       ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠳᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠳᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠭᠣᠣᠯ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠᠲᠤ ᠳᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠂  ᠲᠠᠶ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠷᠠᠨ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠂ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠥᠭᠭᠢᠶᠡᠮᠦᠷ ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠶᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠲᠣᠳᠣᠬᠠᠨ ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠭᠣᠶᠣ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠂ ᠬᠠᠨᠴᠤᠶ ᠨᠠᠮᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠰᠦᠭᠴᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠲᠠᠶ ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠂ ᠥᠩᠭᠡ ᠥᠳᠬᠡᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠯᠲᠠ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠳᠠᠬᠢᠷ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠂ ᠬᠡᠭᠡᠨᠴᠢᠷ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠃ 
      ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠴᠦ ᠂ ᠶᠡᠭᠠᠳᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠴᠥᠮ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠲᠣᠳᠣᠬᠠᠨ ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠤᠭᠴᠢᠨ ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠤᠭᠴᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠯᠣᠣ ᠂ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠬᠡ ᠪᠤᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠪᠲᠡᠶ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠧᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠲᠠᠶ ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠦᠮᠪᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠴᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ ᠦᠨ ᠂ ᠥᠨᠢᠷ ᠥᠳᠬᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ  ᠲᠠᠶ ᠃ 
      ᠡᠨᠡ ᠤᠰᠤᠲᠤ ᠵᠤᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠂ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠂ ᠴᠢᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠭᠦ᠋ᠷᠦᠭ᠌ ᠢ ᠪᠤᠰᠬᠠᠵᠦ ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠮᠡᠯ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠢᠴᠡᠲᠡᠶ ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠂ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ 》  ᠤᠨ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠮᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠂ 《 ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ 》  ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠪᠦᠷ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠃ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠨᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠠᠶ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠶ ᠬᠣᠬᠢᠷᠠᠯ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠴᠦ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 

( ᠬᠣᠶᠠᠷ ) ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ 
         ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠮᠥᠨ ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ 《 ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠯ 》 ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ  ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠪᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠴᠦ  ᠪᠠᠷ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡ ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠪᠠ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠨᠣᠮᠯᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠪᠠ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠵᠦ ᠭᠣᠶᠣᠯᠠᠬᠤ ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠮᠡᠡᠳᠦ ᠶᠢ ᠬᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠲᠠᠶ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 
         ᠤᠰᠤᠲᠤ ᠵᠤᠤ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠦᠩᠭᠡ , ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠴᠥᠮ ᠥᠪᠡᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ  ᠲᠠᠶ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠵᠦ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠨᠲᠠᠶ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠂ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠰᠤ , ᠪᠡᠶᠡᠲᠦ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠠᠬᠢᠷ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠰᠢᠶᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠶ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ  ᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠪᠠ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠬᠤ ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠳ᠋ᠠᠶ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠶ ᠬᠡᠮ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ  ᠲᠠᠶ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠶ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢ  ᠶᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃  ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠠ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠤᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠵᠢᠷᠤᠯ᠎ᠠ ᠃ 
        ᠨᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠯᠠᠮᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠄ 《 ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠦᠷᠲ᠋ ( ᠲᠥᠪᠡᠳ ) ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ 》 ᠂ ᠲᠠᠩᠭᠤᠳ ( ᠬᠥᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ) ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠨᠢ 》 ᠂ 《 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠷᠤᠶ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ 
( ᠭᠤᠷᠪᠠ ) ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ 
       ᠤᠰᠤᠲᠤ ᠵᠤᠤ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠭᠣᠸᠯᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠰᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠂ ᠮᠠᠬᠠᠷᠠᠨᠽᠠ ᠂ ᠮᠠᠯᠯᠾᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠂ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ  ᠲᠠᠶ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠷᠡᠰ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨᠲᠦ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠪᠡᠷ  ᠤᠨ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠰᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠳᠦᠷᠢ ᠲᠥᠷᠬᠦ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠶ ᠂ ᠳᠣᠭᠰᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠴᠣᠪᠣᠭᠣ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠃ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠶ ᠂ ᠤᠨᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠂ ᠮᠣᠷᠢ , ᠲᠦᠷᠢ , ᠬᠤᠨᠢ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠭᠣᠶᠣ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠂ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠭᠤᠸᠠᠯᠢᠭ , ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠲᠣᠭᠰᠢᠨ { ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ } ᠂ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ  ᠲᠠᠶ  ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠶ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠂ ᠭᠠᠯ ᠬᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ  ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠮᠣᠳᠣ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠶᠢᠯᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠨᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠬᠤ ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠶᠦᠨ ᠱᠠᠨ ᠮᠣᠳᠣ ᠂ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠵᠠᠶ ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠮᠣᠳᠣ ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠶᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠪᠤᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ  ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠴᠥᠮ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠷᠣᠨᠲᠤ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠰᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠰᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠂ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠤᠪᠤᠢᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠲᠦ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠡ ᠲᠣᠳᠣ ᠰᠠᠭᠤᠭᠳᠠᠯ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 
      ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠷᠭᠥᠯᠳᠦᠬᠦ ᠦᠶᠡᠰ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠰᠢᠭ᠋ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠶ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠥᠷᠨᠢᠯᠲᠡ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠮᠥᠨ ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠴᠣᠪᠣᠭᠣ ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠤᠨᠢᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠂ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠮᠥᠨ ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠢ ‍ᠫᠸᠷᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠂ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠫᠸᠷᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠲᠦ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠥᠰ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠡᠢ᠌ᠮᠦ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠠᠳ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠤᠷᠲᠤ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠤᠨᠢᠶᠠᠰᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠦ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠮᠣᠷᠢᠲᠤ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠦ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠳᠦᠷᠢ  ᠶᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ 
       ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠢ ᠰᠢᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠂ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠠᠮᠤᠷᠠᠶ ᠶᠢᠨ  ᠲᠠᠶ  ᠲᠠᠶ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠷ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠣᠳ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠣᠶᠣᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠥᠰᠥ  ᠶᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠤᠯ  ᠲᠠᠶ ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠷ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠂ ᠳᠦᠷᠢ ᠲᠥᠷᠬᠦ ᠂ ᠴᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠦ ᠂ ᠳᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠯ  ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠤᠭ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠣᠪᠣᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠣᠯᠵᠤ ᠡᠮᠦᠰᠬᠦ ᠪᠠ ᠳ᠋ᠠᠶ ᠳ᠋ᠠᠴᠠᠩ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠰᠬᠠᠵᠦ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠶ ᠬᠡᠮ ᠵᠠᠮ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠡᠮᠦᠰᠴᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠰᠢᠲᠦᠵᠦ ᠂ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠵᠠᠩ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ ᠪᠠ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠰᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠨᠢ ᠠᠪᠤᠴᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠳᠦᠷᠢ  ᠶᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ 
      ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠂ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠠ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠭᠦᠰᠢᠲᠡᠶ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠰᠥᠰᠥ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠶ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠭᠤᠸᠠᠯᠢᠭ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠮᠥᠨ ᠃ 
( ᠲᠦᠷᠪᠡ ) ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠴᠣᠭᠲᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ 
           ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠣᠣᠭᠤᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠴᠥᠮ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠢ  ᠲᠠᠶ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤᠢ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ  ᠢ ᠯᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠲᠦ ᠭᠤᠲᠤᠮᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠳᠣᠲᠣᠨᠣ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ  ᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦᠶᠢᠯᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠨᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠃ 
     — — ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠥᠨᠴᠥᠭ ᠲᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ 《 ᠬᠣᠨᠢᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ 》 ᠂ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠴᠤ ᠰᠣᠨᠣᠰᠳᠠᠬᠤ ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠪᠣᠷᠣᠭᠵᠢᠭᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠢ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠭᠤ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠵᠢᠯᠲᠠᠶ ᠪᠠᠷ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠴᠢᠳ ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠠᠶ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠮᠥᠨ ᠃ 
           ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠷ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠴᠣᠪᠣᠭᠣᠯᠢᠭ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠰᠤ  ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠰᠤᠮ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠂ ᠬᠦᠴᠦ ᠨᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠮ᠎ᠡ ᠭᠣᠶᠢᠳᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠂ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠳᠡᠭᠦᠯᠢᠬᠦ ᠭᠡᠬᠦ ᠂ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠮᠡᠲᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠣᠨᠣᠪᠴᠢᠲᠠᠶ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠃ 
           ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠴᠥᠮ ᠲᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠃ 《 ᠲᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ 《 ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠥᠰᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠰᠢᠳᠢᠲᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠂ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ  ᠢ ᠯᠠ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠮᠡᠯ , ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠬᠠᠶ , ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠶ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠤᠰᠤᠲᠤ ᠵᠤᠤ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠ 《 ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠤᠯᠠᠶ 》 ᠂ 《 ᠵᠠᠭᠠᠨ 》 ᠂ " ᠰᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠮᠣᠷᠢ " , 《 ᠬᠣᠣᠰ ᠪᠤᠭᠤ 》 ᠂ " ᠯᠣᠣ ᠯᠤᠤᠰ " , " ᠪᠠᠷᠰ " , " ᠨᠣᠬᠠᠶ " , " ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠬᠠᠶ " , " ᠡᠷᠡᠭᠴᠢᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ " , ︽ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ 》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠴᠥᠮ 《 ᠲᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ 》 ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠮᠢᠲᠠᠳ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠴᠥᠮ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠢ ᠲᠥᠷᠬᠦ  ᠶᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠦᠬᠦᠶᠢᠯᠡ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠲᠤᠪᠤᠢᠢᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠢᠯᠠ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ 《 ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ︾ ᠮᠡᠲᠦ ᠂ " ᠮᠣᠷᠢ " , " ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ " , " ᠪᠠᠷᠰ " , 《 ᠵᠠᠭᠠᠨ 》 ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠣᠷᠰᠣᠭᠣᠷ ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠢᠷ ᠪᠡᠬᠡᠰ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ 《 ᠯᠣᠣ 》 ᠬᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠪᠣᠷᠣ ᠳᠠᠬᠢᠷ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠯᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤᠯᠠ  ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠯᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠶᠢᠷᠠᠯ ᠢ ᠴᠤ ᠰᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠦᠮᠪᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ  ᠲᠠᠶ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠣᠯᠳᠠᠪᠠ ᠃ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠂ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃  ᠰᠧ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠂ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠷ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠡᠨᠭᠭᠡ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠠᠮᠤᠷᠯᠢᠩᠭᠤᠶ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠃ 
( ᠲᠠᠪᠤ ) ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠭᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ 
         ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠦᠢ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠶ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠂ ᠲᠡᠨᠳᠡᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 
         ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡᠲᠡᠶ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠲᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠭᠡᠮᠰᠦᠭ ᠰᠡᠷᠡᠯᠲᠡ ᠃ ᠥᠩᠭᠡ ᠨᠢ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠥᠩᠭᠡ ᠂ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ  ᠶᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠶᠣᠰᠣ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠵᠠᠩ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ ᠪᠠ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠳᠡᠭ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ  ᠶᠢ ᠵᠠᠩ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ ᠣᠳᠣ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠰᠬᠦ ᠂ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠂ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ , ᠮᠥᠷ ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ  ᠶᠢ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠨᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠂ ᠥᠯᠵᠡᠶ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤᠢᠩᠭᠡᠠ ᠳᠦ ᠂ ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 
       ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠴᠢᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠥᠷᠥᠭᠡᠰᠦᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠬᠡᠮ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠲᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠯᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠢᠷᠣᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠯᠣᠣ ᠭᠠᠷᠤᠳᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠲᠡᠶ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠮᠥᠨ ᠃ 
       ᠤᠰᠤᠲᠤ ᠵᠤᠤ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠲᠥ᠋ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠣᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠣᠣᠷᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠃ ᠤᠷᠤᠰᠤᠮ᠎ᠠ ᠴᠣᠪᠣᠭᠣᠯᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠃ 
       ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠤᠭᠴᠢᠨ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠶ ᠠᠯᠳᠠ ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡᠲᠡᠶ ᠃ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠂ ᠲᠤᠢᠷᠪᠡᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠠᠬᠠᠷᠠᠨᠽᠠ ᠪᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢ ᠂ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭ , ᠪᠠᠭᠤᠪᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠪᠠ ᠪᠡᠶᠡᠴᠢ ᠰᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠯ  ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠨᠡᠳᠡᠭ ᠲᠤᠰᠠᠳᠠ ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠲᠦ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠯᠢ ᠨᠤᠨᠲᠠᠭ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠤᠰᠤᠲᠤ ᠵᠤᠤ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ , ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠄ ᠪᠤᠳᠤᠭᠴᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠥᠯᠥᠪ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠮᠡᠲᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠄ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠂ ᠣᠬᠣᠷ ᠮᠥᠩᠭᠥ ( ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠣᠳ᠋ᠣᠭ ) ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠤ ᠠᠯᠲᠠ  ᠶᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠳᠦ ᠰᠠᠯᠭᠠᠨ ᠥᠭᠬᠦ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠴᠥᠮ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ , ᠳᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠦᠨᠭᠬᠦᠷ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ , ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ , ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ , ᠭᠠᠤᠯᠢᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠂ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠴᠥᠮ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠡᠭᠡᠨᠴᠢᠷ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠃ 

( ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ) ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠴᠢᠨ 
        ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠡ ᠂ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠯᠡ ᠲᠣᠳᠣ ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠲᠠᠶ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠠᠵᠠ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠵᠢᠷᠡᠬᠦ  ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠤᠶᠤᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠳᠦᠨᠢ 《 ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠴᠢᠨ 》 ᠃ 
ᠤᠰᠤᠲᠤ ᠵᠤᠤ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠴᠢᠨ ᠄ ᠪᠤᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠂ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠭᠡ , ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ᠋ , ᠴᠡᠴᠡᠭ , ᠣᠯᠳᠠᠪᠠ ᠂ ᠨᠠᠶᠮᠠᠨ ᠲᠡᠬᠢᠯ , ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ , ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ , ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠭᠡᠮᠳᠦ ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠪᠲᠡᠶ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠸᠤᠮᠸᠲ᠋ᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠲᠠᠶ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠂ ᠬᠠᠨᠴᠤᠶ ᠨᠠᠮᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠰᠦᠭᠴᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠬᠦ ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠨᠢ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠲᠡᠶ ᠃ ᠲᠣᠷᠴᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠲᠣᠳᠣᠬᠠᠨ 
        ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠂ ᠬᠠᠨᠴᠤᠶ ᠨᠠᠮᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠰᠦᠭᠴᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠲᠠᠶ ᠃  ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠳᠠᠪᠠ ᠃ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠲᠠᠶ ᠦᠶᠡᠰ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢᠷᠣᠭᠠᠷ  ᠲᠠᠶ ᠵᠢᠨ ᠯᠦᠩ ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠬᠡᠮᠲᠦ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠢᠷᠣᠭᠠᠷ  ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠳᠠᠪᠠ ᠪᠡᠬᠡ  ᠶᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠃ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠴᠢᠨ ᠯᠣᠣ ᠭᠠᠷᠤᠳᠢ  ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠲᠠᠶ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭᠴᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯ ᠄ ᠪᠤᠳᠤᠭᠲᠤ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠲᠣᠳᠣ ᠂ ᠲᠥᠪᠯᠡᠭᠦᠨ ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠮᠵᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠣᠷᠣᠭᠵᠢᠭᠤᠨ ᠡᠪᠲᠡᠶ ᠂ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢᠲᠡᠶ ᠃ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠬᠡᠮᠳᠤ ᠪᠠ ᠲᠡᠨᠭᠴᠡᠭᠦᠷᠢᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠴᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠬᠥᠭᠵᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠶ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠂ ᠪᠦᠬᠦᠶᠢᠯᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠴᠢᠨ ᠂ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ , ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠯ ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠲᠡᠶ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠣᠯᠵᠠᠶ ᠃ 
        ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠤᠭᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠢ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠥᠯᠥᠪ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠮᠡᠲᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠶ ᠄ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠷᠢᠶᠡᠯᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠦᠯᠬᠢᠬᠦ ᠢᠷᠠᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠣᠳ᠋ᠣᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢ ᠃ ᠤᠰᠤᠲᠤ ᠵᠤᠤ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠂ ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠣᠰᠬᠠᠨ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠮᠡᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠴᠣᠩᠬᠣ ᠶᠢ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠮᠡᠯ ᠦᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠃ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠴᠣᠩᠬᠣ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠂ ᠵᠤᠢᠮᠪᠦᠷᠳᠡᠮᠡᠯ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭ ᠯᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠂ ᠪᠠᠭᠪᠠᠭᠠᠶ , ᠦᠵᠡᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭ , ᠦᠬᠡᠷ ᠪᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠸᠤᠮᠸᠲ᠋ᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠲᠠᠶ ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠦᠳᠦᠭᠦᠷ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠮᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠤᠭᠤᠯᠪᠦᠷᠢ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠮᠡᠯ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠡᠰᠡᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠷ ᠱᠤᠭᠤᠮ , ᠮᠤᠷᠤᠶ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠵᠢᠴᠢ ᠨᠣᠮᠣᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠴᠣᠩᠬᠣᠨ ᠤ ᠰᠡᠷᠡᠯᠵᠢ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠣᠷᠣᠭᠵᠢᠭᠤᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠡᠪᠲᠡᠶ ᠂ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠯᠲᠠᠶ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ 
       ᠤᠰᠤᠲᠤ ᠵᠤᠤ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 
ᠲᠦᠷᠪᠡ , ᠵᠣᠣ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ  
       ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠵᠣᠩᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠪᠣᠯ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠬᠥᠷᠥᠭ ( ᠪᠤᠳᠤᠭᠲᠤ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ) ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠥᠷᠢᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠨᠢ ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠳᠦᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠲᠥᠪ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠯᠠᠪᠳᠠᠭᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠡᠨᠡᠷᠢᠩᠭᠦᠶ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠣᠪᠣᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠂  ᠷᠢᠳᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠤᠳᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠭᠠᠰᠠᠯᠠᠩ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠵᠣᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠱᠤᠭᠤᠬᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠠᠬᠠᠷᠠᠨᠽᠠ ᠪᠠ ᠠᠷᠬᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠢ ᠲᠥᠷᠬᠦ ᠂ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠡᠰ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠡᠰ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠳᠦᠷᠢ ᠲᠥᠷᠬᠦ ᠮᠥᠨ ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠥᠭᠬᠦ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠂ ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠸᠠᠩ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠤ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠳᠠᠭᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ 
       ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠩ ᠦᠨ ᠮᠣᠳᠣ ᠤᠷᠢᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠥᠯᠥᠪ ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠡᠰᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠪᠣᠭᠣᠬᠤ ᠂ ᠪᠣᠭᠣᠵᠤ ᠵᠢᠶᠠᠰᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠪᠦᠷᠡᠯ ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠣᠯᠣᠰᠣ ᠲᠠᠶ ᠰᠢᠪᠡᠷ ᠰᠢᠪᠡᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠥᠪᠥᠩ  ᠲᠠᠶ ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠨᠤᠨᠲᠠᠭ ᠪᠤᠳᠤᠭᠲᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠥᠩᠭᠡ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠶ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠰᠴᠠᠶ ᠃ 
       ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠪᠤᠳᠤᠭᠲᠤ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠴᠥᠮ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ . ᠲᠡᠳᠡ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠤᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠲᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠳᠡᠷ ᠲᠦ ᠳᠣᠭᠢᠷᠬᠠᠰᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠲᠤ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠮᠥᠨ ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳᠤᠭᠠᠩ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠢᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠰᠲᠤ ᠨᠢ ᠴᠥᠮ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠬᠢ ᠲᠠᠯᠠᠰᠲᠤ ᠵᠢᠭᠰᠠᠯ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠶ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ 

ᠲᠠᠪᠤ , ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ 
( ᠨᠢᠭᠡ ) ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ 
        ᠳᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠷᠤᠶ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠦᠰ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠮᠥᠨ ᠃ ᠲᠠᠡᠭ᠌ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠲᠠ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠶ ᠶᠤᠮ ᠃ 《 ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠴᠢ ᠠᠩᠬᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠧ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠂ ᠮᠠᠯᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠭᠤᠶ ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠭ ᠥᠷᠭᠡᠳᠬᠡᠵᠦ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠂ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 1965 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠨᠬᠤᠸᠠᠡᠭ ‍ᠣᠨ ᠮᠦ᠋ᠸᠸᠭᠤᠤ ᠠᠭᠤᠶ ᠶᠢᠨ ᠂ ᠵᠠᠭᠤ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠶ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠪᠡᠯ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠣᠯᠵᠠᠶ ᠃ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠲᠤᠰ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠰᠢᠭ ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠦ ᠪᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ( ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ 487 ᠣᠨ ) ᠂ ᠭᠤᠸᠠᠩ ᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠸᠠᠩ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠢᠰᠦᠭ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠃ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠣᠯᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠳᠤᠩ ᠪᠦᠰ ᠂ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠤᠷᠤᠰᠤᠮ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠣᠶᠣ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢᠲᠡᠶ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ 》 ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ 《 ᠯᠦᠸᠸ ᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠄ ᠸᠧᠶ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ‍ᠢ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠪᠤᠳ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠢᠲᠢᠮ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠳᠦ ᠁ 》 ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠠᠶ ᠃ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠰᠢᠶᠡᠨᠪᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠃ 
        ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠪᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠶ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠤᠸ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ 
        ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠭᠴᠢ ᠠᠨᠭᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠭᠦᠨ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠤᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠵᠦ ᠂  ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠢᠲᠢᠮ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠣᠨᠢᠰᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠢᠵᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠵᠢᠶᠠ ᠬᠥᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠵᠠᠶ ᠪᠠ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠪᠠ ᠰᠡᠮᠡᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠳᠡᠭ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ  ᠢ ᠰᠢᠲᠦᠵᠦ ᠂ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ , ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠨᠳᠤᠰᠢ ᠲᠠᠶ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠠ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠂ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠡᠮᠡᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠮᠥᠨ ᠃ 
       ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠣᠷᠣᠵᠠᠶ ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠯᠭᠦᠮᠡᠯ ᠪᠤ ᠵᠢᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠵᠣᠣ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠂ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠥᠪ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠥᠪᠯᠡᠭᠦᠨ , ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠃ 
( ᠬᠣᠶᠠᠷ ) ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ 
    ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠭᠡᠭᠡᠨ — — ᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠭᠡᠷᠲᠦ ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠲᠠᠡᠭ᠌ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠡᠯᠭᠦᠵᠦ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠤᠤ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠳᠤᠭᠠᠩ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠡᠷ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ . 
    ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠶᠯᠡ  ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠮᠠᠶᠢᠳᠠᠷ ᠵᠤᠤ ᠳᠠᠷᠤᠶ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠵᠠᠩ ᠦᠶᠯᠡ  ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠄ 《 ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠴᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠮᠭᠡᠨ ᠭᠬᠢᠪ ᠃ ᠨᠡᠢᠢᠳᠡ ᠨᠠᠶᠮᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠡᠩ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠣᠬᠣᠶ ᠤᠷᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠣᠣᠰ ᠠᠯᠳᠠ ᠥᠨᠳᠥᠷᠵᠢᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ  ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠠᠶ ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠳ ᠂ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠱᠠᠯᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠴᠡᠨ ᠠᠯᠬᠤᠵᠤ ᠵᠣᠷᠴᠢᠬᠤ ᠃ 》 ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠲᠤᠰᠬᠠᠳᠠᠭ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠃ 
    ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠣᠣ ᠯᠠᠮᠠ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠳᠦ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠴᠢᠩ ᠵᠠᠮᠰᠤ ᠄ 《 ᠴᠢᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠣᠣ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠶ ᠯᠠᠮᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠤᠶ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ᠂ ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠤᠩ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠂ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠵᠤᠤ ᠴᠧᠩ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠷᠸᠨᠨ᠋ᠸᠷ ᠨᠡᠷ ᠴᠥᠮ ᠪᠦᠰ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠷᠤᠶ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠴᠣᠯᠭᠣᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ᠴᠢᠩ ᠺᠸ  ᠢᠯᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠂ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠂ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠲᠦ ᠵᠤᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠣᠣ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠪᠠ ᠵᠢᠮᠢ ᠶᠠᠩ ᠯᠠᠾᠢᠵᠠᠨ ᠴᠦ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠂ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠳᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠪᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠵᠤᠤ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠵᠤ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠵᠤᠤ ᠴᠧᠩ ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠳᠡᠯᠪᠡᠭ ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠮᠥᠨ ᠃ ᠣᠳᠣᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠂ ᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠦ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠃ 
      ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠦᠬᠦᠶᠢᠯᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ  ᠶᠢ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠶᠯ ᠦᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠮᠥᠨ ᠃ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠷ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠄ 《 ᠤᠷᠠᠨ ᠲᠡᠷᠬᠠᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠂ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠪᠦᠷ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ 》 ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠳᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠵᠢᠯᠲᠠᠶ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ  ᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠂ ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠴᠢᠮᠡᠵᠦ ᠭᠣᠶᠣᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠃ 
(ᠭᠤᠷᠪᠠ ) ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ 
    ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠮᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠲᠡᠶ ᠬᠡᠪ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠡᠩ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠣᠰ ᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠣᠷᠳᠣ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠡᠩ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠣᠬᠣᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠂ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡᠲᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠃ 
   ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠥᠳᠬᠡᠨ ᠪᠠ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠂ ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠣᠸᠯ ᠂ ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠬᠡ ᠂ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠰᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠰ ᠵᠣᠬᠢᠮᠵᠢᠲᠠᠶ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠂ ᠨᠢᠳᠦ ᠭᠢᠯᠠᠰᠤᠮ᠎ᠠ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠲᠣᠳᠣᠬᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠠᠶ ᠥᠩᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠲᠠᠡᠭ᠌ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠂ ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠢᠭ ᠂ ᠬᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠣᠯᠪᠣᠵᠤ ᠂ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠳᠤᠪᠤᠢᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠡ᠊ᠨᠡ ᠬᠦ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯ ᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠂ ᠫᠸᠷᠰ ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠪᠣᠯ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠵᠠᠶ ᠂ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠂ ᠭᠦᠨ ᠭᠦᠶᠦᠭᠡᠨ ᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠵᠦᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠶ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠃ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠲᠥᠪᠯᠡᠭᠦᠨ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠪᠠ ᠳᠡᠳ᠋ᠯᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠶᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠢ ᠵᠣᠴᠢᠳ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠳ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠃ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠰ ᠬᠥᠭᠡ ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ , ᠵᠤᠰᠦ ᠵᠢᠴᠢ ᠥᠩᠭᠡ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠶᠦᠨ ᠱᠠᠨ ᠮᠣᠳᠣ ᠂ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠠᠬᠤᠶ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠬᠤ ᠂ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ  ᠶᠢᠨ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠺᠢᠨᠣ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠴᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠨᠳᠣᠣ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ( ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠢᠷᠠᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ) ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠲᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠦᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠦᠶᠬᠡᠨ ᠂ ᠠᠯᠭᠤᠷ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠬᠤ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠣᠯᠵᠠᠶ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠶ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠲᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠥᠭᠡ ᠤᠷᠤᠰᠤᠮ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠴᠣᠪᠣᠭᠣ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠂ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠂ ᠪᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠨ   ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠳᠦᠶ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠶᠠᠭ ᠳᠣᠭᠢᠷᠬᠠᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠪᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠨᠢᠶᠠᠰᠤ  ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨᠡᠰᠢᠷᠡᠯᠳᠡ ‍ᠳ᠋ᠥ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠢᠵᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ  ᠲᠠᠶ ᠃ 
     ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠶ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠂ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠂ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ᠨᠠᠭᠠᠮᠠᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠯᠠ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠶ ᠂ ᠳᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠯᠠᠮᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠰ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠳᠤᠩ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ  ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡ ᠰᠡᠢᠢᠠ ᠡᠭᠡ ᠨᠤᠤᠷᠡᠬ ᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠥᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠶ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠪᠥᠰ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠳᠤᠩ ᠂ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠳᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠡᠬᠡᠨ ᠦ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠲᠣᠳᠣᠬᠠᠨ ᠂ ᠣᠮᠣᠭᠯᠠᠩ ᠭᠣᠶᠣ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠲᠠᠩ ᠷᠾᠤᠭᠴᠧᠨ ᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠮᠥᠨ ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠯᠠᠮᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ  ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠯᠲᠠ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠰᠠᠪᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠵᠧ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ( ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠤ ) ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠵᠦ ᠂ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠠᠷᠪᠢᠳᠬᠠᠭᠴᠢ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠯᠠᠮᠠ ᠤᠷᠠᠴᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠳᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠳᠦᠭᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠯᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠨᠪᠢ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠶ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠣᠯᠵᠠᠶ ᠃ 
    ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ  ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠰᠤ  ᠪᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠥᠰᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠬᠥᠲᠥᠬᠡᠷ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠮᠡᠯ ᠪᠠ ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠷ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠮᠡᠯ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠂ ᠪᠤᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠪᠦᠷ ᠥᠷᠥᠭᠡᠰᠦᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠥᠲᠥᠬᠡᠷ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠮᠡᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠷ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠮᠡᠯ ᠰᠢᠶᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠃ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠶ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠶᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠯᠡ ᠠᠮᠲᠠ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 
( ᠲᠦᠷᠪᠡ ) ᠲᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠮᠥᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ 
     ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠡᠯᠭᠦᠮᠡᠯ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠩ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠠᠶ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

 

 

华为认证证书

计算机二级证书

专升本证书

IT驿站 ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠥᠷ ᠲᠡᠶ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠥᠭᠬᠦ !
  • ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠩ ᠵᠠ

  • ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰ

  • ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠄

  • ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷ

  • 2018,ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ  ᠢ

  • ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭ

  • ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠭᠦ

ᠨᠥᠬᠥᠷᠯᠡᠯ ᠴᠥᠷᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠥᠷ ᠲᠡᠶ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠥᠭᠬᠦ !

ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ | ᠮᠠᠨ ᠤ | ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠣᠵᠤ | ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ | ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ | ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠬᠤ