IT客服
ᠪᠷᠦ᠋ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ
《 ᠲᠡᠷᠡ , ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ...[详情]
 • ᠪᠷᠦ᠋ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ

  《 ᠲᠡᠷᠡ , ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ...[详情]

  发布时间:2018-11-02 18:07:51

 • ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠲᠠ ᠟ᠢᠢᠨ ᠪᠣᠯ

  ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ ᠲᠡᠶ...[详情]

  发布时间:2018-11-02 16:14:22

 • Java ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ

  ᠨᠢᠭᠡ . ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ IT ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭ...[详情]

  发布时间:2018-11-02 16:06:55

 • ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭ

  ᠶᠦᠨ ᠵᠧᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠮ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠂ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠡᠭ...[详情]

  发布时间:2018-11-02 16:05:41

 • ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ

  ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ( ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠤᠷᠬᠤ ) ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠤ...[详情]

  发布时间:2018-11-02 16:02:38

华为认证证书

计算机二级证书

专升本证书

IT驿站 ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠥᠷ ᠲᠡᠶ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠥᠭᠬᠦ !
 • ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠩ ᠵᠠ

 • ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰ

 • ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠄

 • ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷ

 • 2018,ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ  ᠢ

 • ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭ

 • ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠭᠦ

ᠨᠥᠬᠥᠷᠯᠡᠯ ᠴᠥᠷᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠥᠷ ᠲᠡᠶ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠥᠭᠬᠦ !

ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ | ᠮᠠᠨ ᠤ | ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠣᠵᠤ | ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ | ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ | ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠬᠤ